Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще обсъдят промени в таксите, събирани в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Редовното заседание на Министерския съвет ще се проведе чрез видеоконферентна връзка, съобщиха от пресцентъра на правителството. В предварителния дневен ред са включени 12 точки.

 

1.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯ­НИЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛ­НАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2020 ЗА 2018 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

2.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Внасят: заместник министър-председателят

заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 

3.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗРАБОТВА­НЕ НА ХАРТА НА КЛИЕНТА И НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВ­ЛЕНИЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Внася: заместник министър-председателят

 

4.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ДА СКЛЮЧВА АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕ­ДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С БЕНЕФИЦИЕНТИ НАД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИН­ТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ" НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

5.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИ­ФА № 11 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПО ЗАКОНА ЗА ДЪР­ЖАВНИТЕ ТАКСИ, УТВЪРДЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

6.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАН­СПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ­ТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩ­НОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

7.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „НОВА ЖП ГАРА КОСТЕНЕЦ", ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИ­НИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ", НА ТЕРИТО­РИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

8.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ".

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

9.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 474 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРА­ЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

10.ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАЦИОН­НИЯ СЪВЕТ ПО КОНЦЕСИИТЕ ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика

 

11.ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „МАЛЪК ПЛАЖ - ЛОЗЕНЕЦ", ОБЩИНА ЦАРЕ­ВО, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 

12.ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА И БОЕПРИПАСИТЕ И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ".

Внася: министър-председателят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във