Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще направят промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Министерският съвет ще заседава както обикновено от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на правителството.  В предварителния дневен ред има 23 точки.  Редовното заседание ще се проведе чрез видеоконферентна връзка.


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 14 ЗА 2019 Г.

Внася: министър-председателят

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕ­ДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НЕГОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФОРУМ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ПО УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 7 ДО 16 ЮЛИ 2020 Г. В НЮ ЙОРК.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО ЖЕНИТЕ, МИРА И СИГУРНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2025 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2014 - 2020 Г. НА JASPERS (СЪВМЕСТНА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ) В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕ­РЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВ­НОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦА И УЧАЩИ В ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИ­ЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА.

Внася: министърът на младежта и спорта

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ЗА 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. И 2014 - 2020 Г., И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОТБРАНАТА, ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АГОСТИНО РАНДАЦО ОТ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СИЦИЛИЯ, И ЗА ЗАКРИВА­НЕ НА РЪКОВОДЕНОТО ОТ НЕГО КОНСУЛСТВО.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И СТРАТЕГИЧЕС­КА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ МЕЖДУ МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 18 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 25 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „БУНИТЕ“, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на туризма

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ГРАДИНА-ЦЕНТРАЛЕН“ - ЧАСТ 2, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ЕЛЕНИТЕ“, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАМЯНА, НА КОНЦЕ­СИОНЕРА „АКВАРЕКС-В“ ЕАД С ПРАВОПРИЕМНИК ПО ДОГОВОРА ЗА ПРЕ­ДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА МИНЕРАЛНА ВОДА - ИЗКЛЮЧИ­ТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗКРИТА ОТ СОНДАЖ № 5 „ГОРСКИ ПУНКТ“ НА НАХОДИЩЕ „ВЕЛИНГРАД-ЧЕПИНО“, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБ­ЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СКЛЮЧЕН НА 3 МАЙ 2000 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, И „АКВАРЕКС-В“ АД ПОРАДИ ПОДГОТВЯНО МЕЖДУ „АКВАРЕКС-В“ АД И „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ПРЕОБРАЗУВАНЕ С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА КОНЦЕСИОНЕРА БЕЗ ЛИКВИДА­ЦИЯ ЧРЕЗ УНИВЕРСАЛНО ПРАВОПРИЕМСТВО - ВЛИВАНЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 262 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Внася: министърът на околната среда и водите

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ГЛИНИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КОШАРНИК-2“, ОБЩИ­НА МОНТАНА, ОБЛАСТ МОНТАНА, СКЛЮЧЕН НА 27 МАРТ 2008 Г. МЕЖДУ МИ­НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИ­НИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „СТРОЙКЕРАМИКА“ ООД - МОНТАНА.

Внася: министърът на енергетиката

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ВАЯ-96“ ООД - БУРГАС, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „АКАЦИИТЕ-1“, ОБ­ЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 10 НОЕМВРИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ВАЯ-96" ООД - БУРГАС.

Внася: министърът на енергетиката

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „КЕРАМАТ“ АД - КАСПИЧАН, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ВЕТРИЩЕ“, ОБЩИ­НА ШУМЕН, ОБЛАСТ ШУМЕН, СКЛЮЧЕН НА 14 ЯНУАРИ 2005 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „КЕРАМАТ" АД - КАСПИЧАН.

Внася: министърът на енергетиката

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗ­ЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ДЕВЕНЦИ“, УЧАСТЪЦИ „ЗАПАДЕН“ И „ИЗ­ТОЧЕН“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДЕВЕНЦИ, С. ЧОМАКОВЦИ И ГР. КОЙНАРЕ, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на енергетиката

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЩЪРКЕЛИТЕ-2“, РАЗПО­ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЦАЛАПИЦА, ОБЩИНА „РОДОПИ", И C. КОСТИЕВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на енергетиката

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на финансите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във