Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министерството на образованието започва проект за 82 млн. лева

С бюджет от 127 759 359 лева стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Той е насочен към 1 500 училища с 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас. Това обяви зам.-министърът на образованието Деница Сачева.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Допълнително обучение е необходимо понякога и за деца, които са се завърнали от чужбина – например по български език и по история. Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система – да е не повече от 1,45 % от всички деца, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование.

Около 10 500 учители ще бъдат обучени как да идентифицират навреме учениците в риск. С 15 процента от средствата по проекта ще се финансират занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене на ученици в риск от ранно отпадане чрез стимулиране на творческите им изяви. Също така се планира кариерни консултанти да помогнат на минимум 47 340 ученици от V до VII клас, като ги насочат към желана професия, която да стимулира желанието им да учат, за да се реализират. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във