Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Микро- и малки фирми ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май процедура за подбор на проекти "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", съобщиха от оперативната програма. 

Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони). Предприятията, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за април тази година спрямо средно месечния оборот за 2019 г.,  ще имат възможност да получат суми от 3000 до 10 000 хил. лева. С  тях ще могат да покрият най-неотложните си нужди от оборотни средства. Парите могат да се използват само за разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за миналата година, който трябва да е минимум 30 000 лева.

Могат да кандидатстват фирми или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители, като те трябва да са  регистрирани преди 1 юли 2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност.

Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при максимално облекчена административна процедура. Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Всички проверки ще се извършват от Управляващия орган на ОПИК по служебен път.

При кандидатстването ще се изисква валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно, както и подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ.

С цел по-голяма информираност, преди обявяване на процедурата, предстои публикуване на Указания и видео разяснения за попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във