Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Мярката 60/40 е запазила около 6% от работните места на наетите лица

Изпълнението на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г. премина под знака на пандемията от COVID-19 и въведените ограничителни мерки, целящи да ограничат разпространението на вируса. Част от предприетите мерки бяха реализирани чрез бюджета на ДОО.

Oбщият размер на средствата, изплатени по двете постановления - ПМС No 55 от 2020 г. и ПМС No 151 от 2020 г. (изм. и доп. с ПМС No 278 от 2020 г., ПМС No 416 от 2020 г. и ПМС No 93 от 2021 г.), възлиза приблизително на 1.35 млрд. лева. Подкрепени са общо 13 200 работодатели и са запазени работните места на 304 100 работници и служители.

Работодателите са участвали в мярката средно малко под 7 месеца, докато за работниците и служителите периодът на участие е малко над 6 месеца. Мярката 60/40 е съдействала за запазване на работните места в икономически дейности от цялата икономика, но в пет сектора - Преработваща промишленост, Хотелиерство и ресторантьорство, Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети, Транспорт, складиране и пощи и добивна промишленост, са концентрирани близо 84% от средствата и 85% от запазените работни места.

За икономиката като цяло средно на месец за периода март 2020 г. - март 2021 г., мярката 60/40 е допринесла за запазване на около 6% от работните места на наетите лица. В някои сектори обаче като например хотелиерство и ресторантьорството и добивна промишленост мярката 60/40 е имала много по-голямо покритие – в тях то надхвърля 25 процента.

Макар и работодателите, осигуряващи под 10 лица, да заемат най-голям дял от общия брой на включените в мярката работодатели, техният принос в общия брой запазени работни места значително отстъпва на приноса на работодателите, осигуряващи 250 и повече лица. Това, наред с обстоятелството, че осигурителният доход в най-големите предприятия е по-висок от дохода в предприятията с най-малка численост на персонала, обяснява и голямата концентрация на средствата по мярката именно към работодателите с най-голям брой осигурени лица.

 

Покритие по икономически дейности

Средномесечно за периода март 2020 г. – март 2021 г. в мярката са включени близо 6% от списъчния брой на наетите лица към края на съответния месец, съответно - 5.6% за миналата  година (март-декември) и 6.8% за първите три месеца на 2021-а.

Причината за по-голямото покритие е нарастване на общия брой на включените през тази година в мярката работници и служители в сравнение с 2020 г., а не намаляване в списъчния брой на наетите, каквато би могла да бъде другата възможна причина. По данни на НСИ средно за периода март-декември миналата година списъчният брой на наетите е бил 2 242 000 лица, а за първите три месеца на 2021 г. – 2 252 300 лица. За сметка на това, броят на включените в мярката работници и служители нараства от 125 300 лица за първия период до 154 100 лица за втория.

Най-голямо покритие (дял на запазените работни места към списъчния брой на наетите лица в края на месеца) за периода на действие на мярката има в туризма – в хотелиерството и ресторантьорството е запазена заетостта средно на близо 27% от наетите лица. При около 26% през миналата година, през 2021 г. покритието достига 30 процента. През тази година обаче на челно място излиза добивната промишленост с покритие на близо 40% от работещите в сектора. Това се дължи на включването на няколко големи предприятия от минното дело. С високо покритие (около 10-12% от наетите) са и преработващата промишленост, дейностите в областта на културата, спорта и развлеченията, както и дейностите по транспорт, складиране и пощи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във