Банкеръ Daily

Управление и бизнес

МБВР ще продължи да консултира екоминистерството и през 2020 г.

Правителството одобри проект за изменение на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 28.09.2016 г. С него се удължава срокът на действие на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги до 31 май 2020 г.

Целта е да се осигури ефективно изпълнение на договорените практически дейности по Плана за изграждане на капацитет за изпълнение на Дейност № 3 „Институционална координация и ангажираност“.

На Министерството на околната среда и водите се оказва съдействие за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух.

Споразумението се финансира със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г., предоставени чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, като предвиденото изменение на споразумението не засяга общата бюджетна рамка на проекта и не изисква допълнително финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във