Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Малко гости и свити приходи тежат на хотелския бизнес

Хотелският бизнес, независимо от броя звезди и типа клиенти, продължава да понася ударите на пандемията. През третото тримесечие на тази година важни събития, които продължават да оказват влияние върху резултатите във финансовия отчет на “София хотел Балкан” АД са различните пазарни условия в сравнение със същия период на маналата година поради разпространението на коронавируса. И в световен мащаб има затруднения в бизнеса и икономическата дейност на много фирми и икономически отрасли. Дружеството прогнозира през тази година пазарната му стратегия да се промени драстично и да се пренасочи във връзка с новосъздадената ситуация, но все пак да продължи да се води проактивна и гъвкава политика на продажби, което да гарантира запазване на съществуващите клиенти, като едновременно с това се търсят нови. Дружеството разчита на гъвкавата ценова политика, която да позволи да се реагира оптимално адекватно на динамичните условия на пазара.

Всичко това намира отражение и във финансовия отчет за третото тримесечие. Към края на септимври е отчетен спад от около три пъти на приходите, които са в размер на 4.28 млн. лв. при 12.15 млн. лв. година по-рано. Водещата остава ролята на паричните постъпления от нощувки, следвани от тези от отдел "Хранене" и след това от приходите от наеми. При приходите от основна дейност спрямо същия период на 2019-а най-малко намаление има при приходите от наеми, а приходите от нощувки и хранене са намалели значително – с 5.11 млн. лв. (72.77%) при нощувките и с 2.07 млн. лв. (68.64%) при храненето. Финансовите приходи също са намалели - с 56 хил. лв., а другите приходи - с 344 хил. лева.

Голямото свиване в приходите от основна дейност, и по-точно при нощувките и в отдел Хранене, се дължи основно на безпрецедентната по своята същност бизнес среда, в която трябва да работи фирмата и през текущото тримесечие, продиктувана от COVID-19. Силно са намалели пътуванията и за екскурзия, и със служебна цел.  

Общата сума на разходите към края на септември е в размер на 8.25 млн. лв., което е добър сигнал при направените харчове за 12.17 млн. лв. преди година. Като цяло разходите за дейността бележат значително намаление спрямо същия период на 2019-а, но това се дължи основно на значителното намаление в приходите от отдел "Хранене" и от нощувките и свързаните с тях разходи, което обаче е заради намалялата посещаемост.

Промяната във финансовите разходи е резултат основно от плащанията на главници съгласно погасителните схеми към договорите за заем, което води до намаление в начислените и платени лихви о тези заеми.

В крайна сметка финансовият резултат на дружеството към края на септември е загуба в размер на 3.86 млн. лв., продиктувана от COVID-19 обстановката в страната и чужбина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във