Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ПО ЕВРОПЕЙСКА ДЕФИНИЦИЯ

Дружество, което има персонал до 250 души, активи за не повече от 84 млн. и годишен оборот до 97.5 млн. лв., ще попада в категорията на средните предприятия. Това предвиждат промените в Закона за малките и средните предприятия, които трябва да бъдат гледани от парламента. Те бяха приети от правителството в края на април тази година. По сега действащото законодателство средно предприятие е това, в което работят до 250 души, годишният му оборот е до 15 млн. лв. или стойността на дълготрайните му материални активи е до 8 млн. лева. С промените в България ще започнат да действат финансовите критерии за малки и средни предприятия, които важат и в Европейския съюз.
Промените в закона предвиждат малки предприятия да бъдат тези, в които работят до 50 души, годишният им оборот не превишава 19.5 млн. лв. или стойността на активите им е до същата стойност. Сега малки са предприятията, в които работят до 50 служители, имат годишен оборот до 5 млн. лв. или стойността на дълготрайните материални активи е до 1 млн. лева. Микропредприятията имат персонал до десет души и годишен оборот и/или стойност на активите не повече от 3.9 млн. лева. В сега действащия норматив не е посочен годишен оборот за микропредприятието, а само средносписъчна численост на работещите - до десет души. Ако едно предприятие в две поредни години надхвърли или не покрие съответните изисквания за микро, малко или средно предприятие, това ще бъде отразено с промяна в статута му.
В проектозакона е предвиден и механизъм за изчисляване на средносписъчния брой на заетите в малките и средните предприятия, какъвто в сега действащия закон липсва. Той ще се изчислява на базата на броя на персонала, нает в предприятието или нает от името на предприятието на пълно работно време през цялата година. Персоналът, който не е работил през цялата година, лицата, работещи на непълно работно време, независимо от продължителността на работата, както и сезонно наетите ще се причисляват към персонала с пълна заетост. Общо съставът ще се състои от наетите лица по трудово правоотношение, лицата, които нямат трудов договор или приравнени на него правоотношения, които са в договорно отношение с предприятието и се смятат за наети лица, собствениците - управители (включително и едноличните търговци), полагащите труд като член-кооператори по реда на Закона за кооперациите, като занаятчии по реда на Закона за занаятите или като земеделски производители и съдружниците. В средносписъчния състав няма да се включват стажантите, чираците, студентите и учениците, които провеждат в предприятието професионалното си обучение чрез договор, работещите, които са в отпуск поради бременност и раждане, и лицата в отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст.
Освен това важно при определяне на статута на предприятието ще бъде дали то е независимо, дали е предприятие партньор, или е свързано предприятие. Тези термини се въвеждат за първи път в това законодателство у нас. При определяне на средносписъчната численост на персонала, на годишния оборот или на стойността на активите се вземат предвид и данните на предприятията партньори и на свързаните предприятия според това кой с какъв дял участва в конкретното предприятие или обратното. В законопроекта са залегнали и понятията като фондове за дялово участие, за рисков капитал, което ще подпомогне дефинирането на понятията свързано предприятие или предприятия партньори.
В законопроекта са включени разпоредби, които разширяват функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Тя ще работи като междинно звено по оперативни програми на Националния план за развитие във връзка с поетите ангажименти от страна на България по глава 21 Регионална политика и координация на структурните инструменти. Едновременно с това се предвижда да отпаднат и някои неработещи текстове от действащия закон, които определят отдаването под наем на общински имоти - частна общинска собственост, само на малки и средни предприятия.
В мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за малките и средните предприятия е записано, че той е изготвен в съответствие с препоръката на Европейската комисия за изпълнението на поетите ангажименти по глава 16 Малки и средни предприятия. Тя е изложена в мониторинговия доклад от 2005 г. и гласеше, че страната ни трябва да гарантира пълно съответствие на дефиницията за малките и средните предприятия с тази в Европейския съюз. От началото на миналата година пък на територията на Европейския съюз влезе в сила Препоръката на Европейската комисия от 6 май 2003 г., която България трябва да възприеме изцяло. По този начин българските малки и средни предприятия ще могат да се възползват от разпоредбите за държавните помощи за тях и по-специално в областта на научно-развойната дейност и иновациите. По тази класификация дружествата ще могат да кандидатстват и за финансиране от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във