Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Лавена“ с по-малко приходи от дейността за полугодието

Оценявайки потенциалните ефекти от пандемията и ограниченията, наложени от правителството преди година, мениджърите на „Лавена“ АД - Шумен очакват намаление на икономическата активност и ликвидност в икономиката на страната, като това може да повлияе неблагоприятно върху дейността на дружеството.

Ефектите са видими и за полугодието на тази година. Финансовият резултат на „Лавена” АД след данъчно  облагане е печалба в размер на 1.12 млн. лева, четем в междининя отчет на козметичната фирма.  Но тя намалява в сравнение с отчетена счетоводна печалба след облагане с данъци година по-рано, когато е била 1.57 млн. лева.

И общите приходи от дейността на „Лавена“ АД между януари и юни са намалели до 9.97 млн. лева на годишна база. В края на юни 2020-а паричните постъпления от продажби са били за 10.57 млн. лева. Върху размера на приходите на дружеството най-голямо влияние имат приходите от продажба на продукция, които заемат 96% от общите парични постъпления през първо шестмесечие на тази година.

Общите разходи от дейността са намалели

с 1% на годишна база през първо шестмесечие и са в размер на 8.73 млн. лева. Най-голям дял в харчовете по икономически елементи за периода заемат разходите за суровини и материали (56%). По-малки са разходите за материали и за външни услуги.
От компанията отбелязват, че парите, отделени за амортизации нарастват с 8% до 654 хил. лева. Това е следствие не на промени в амортизационната политика на дружеството, а на непрекъснатото усъвършенстване и разширяване на производствените процеси в дружеството чрез инвестиции нови в машини и съоръжения през последните години. Компанията използва за тази цел и заемни и собствени средства.

Числата в отчета показват намаление за полугодието на дългосрочните задължения с 680 хил. лева. В същото време краткосрочните задължения нарастват с 1.16 млн. лева. Това се дължи главно на отчетеното задължение за дивидент от печалбата през 2020 г., както и на нарасналите задължения към доставчици.
Средства за обезпечаване на дейността на дружеството са осигурени със заем от мажоритарния собственик “Балтимор” ООД - София, банкови заеми, а през 2019 г. и с емитиране на 1 599 905 обикновени акции с общ размер на емисията от  5 599 667 лева. Всичко това обаче позволява на дружеството да посреща своевременно текущите падежи на задълженията си към доставчици и дава възможност за развитие на козметичното производство, така че фирмата да генерира печалби и през следващите години.

Най-голям дял от текущите активи - 61% имат материалните запаси, които са нараснали с 470 хил. лева. На вземанията се падат 34% и се увеличават най-чувствително - с 1.27 хил. лева. Паричните средства обаче бележат намаление от 815 хил.лв. спрямо края на 2020-а. Увеличението на стойността на текущите активи е следствие основно на нарастване на вземанията от клиенти.

„Лавена” АД е специализирана в производство и търговия в страната и чужбина с парфюмерийно-козметични и фармацевтични продукти и етерични масла, поради което дейността на дружеството е пряко свързана с развитието и промените на пазара на парфюмерийно-козметични и фармацевтични продукти. Продукцията на дружеството се реализира основно на вътрешния пазар.

 

Рискове

Парфюмерийно-козметичният се възприема за отрасъл, чиято изложеност на негативни промени в макро средата е значително. Поради тази причина се смята, че при възникване на външни шокове, негативното въздействие върху дейността на фирмата се асоциира със свиване на пазарите и намаляване на нормата на печалба при реализиране на продуктите на дружеството. Управлението на този риск се свързва с оптимизиране на разходите по производство и пласиране на продукцията и задържането на пазарните позиции чрез поддържане на стабилни взаимоотношения с клиентите на дружеството.
Ценовото позициониране на продуктовата гама на „Лавена“ АД позволява на компанията да се възползва от ситуацията дори и при намалено потребление, свързано с понижения ресурс, отделян от потребителите на парфюмерийно-козметични продукти, запазвайки високото качество на продукцията си и по този начин да увеличи пазарния си дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във