Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК разреши на „Булгартрансгаз“ да участва в строежа на терминала в Александуполис

Комисията за защита на конкуренцията разреши извършването на концентрация между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД на съвместен контрол върху "Газтрейд" С.А., Гърция заедно с „ДЕПА ТЪРГОВИЯ“ АД, Гърция, „Газлог Кипър Инвестиции“ Лтд. и Асимина – Елени Копелузу. Това съобщиха от регулатора.

Припомняме, че в края на август миналата година българската държавна компания подписа споразумение за покупко-продажба на 20% от акционерния капитал на "Газтрейд“ С.А. с Асимина-Елени Копелузу, в качеството й на продавач. По този начин страната ни се ангажира да участва в изграждането на бъдещия LNG терминал край Александруполис. 

Осъществяването на сделката бе в зависимост от решение на Комисията за защита на конкуренцията, разрешаващо концентрацията.

Другите акционери са гръцкият газов оператор ДЕПА ( 20%), „Газлог Кипър Инвестиции“ ООД (дъщерно дружество на “Gaslog Services UK LTD”, Обединено кралство с 20%). Останалите дялове са собственост на учредителния акционер и председател на съвета на директорите на "Газтрейд" Асмина-Елени Копелузу, която в момента притежава дял от 40 процента. 

Участието на „Булгартрансгаз“ ЕАД в проекта за нов терминал за втечнен природен газ (ВПГ терминал) в близост до град Александруполис, Северна Гърция, е заложено в актуализираната Енергийна стратегия на България до 2020 година „За надеждна, ефективна и по-чиста енергетика“. Проектът е определен от Европейската комисия за проект от „общ интерес“ за страните-членки, както и е идентифициран от Групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC) и от Европейската стратегия за Енергиен съюз. 

Проектът ще работи за интегриране на пазари, осигуряване на ликвидност на пазара, подкрепа на конкуренцията и ценова гъвкавост на регионалния пазар. Изграждането на терминала ще допринесе за реализиране на цялостната концепция за Газов хъб „Балкан“, която предвижда чрез изграждане и развитие на необходимата газопреносна инфраструктура да се свържат пазарите на природен газ на страните членки в Централна и Източна Европа. Той се реализира изцяло в изпълнение на политиката и приоритетите за изграждане на единен взаимосвързан общоевропейски енергиен пазар. 

Терминалът е в синергия с други инфраструктурни проекти в региона, като интерконектора Гърция–България („IGB“) и Разширението на Подземното газово хранилище „Чирен“. Тези проекти, наред със съществуващата инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще подобрят достъпа на България и страните в региона до втечнен природен газ. Основни доставчици на LNG за терминала в Александруполис се очаква да бъдат компании от САЩ, Катар и други. По IGB и други съществуващи и бъдещи газопроводи в България и региона може бъде доставян природен газ за потребители в България, Северна Македония, Сърбия, Турция, Румъния, Унгария, Молдова и Украйна. 

Освен за диверсификация на източниците, реализацията на проекта ще насърчи конкуренцията между различните доставчици на природен газ в региона в полза на крайните потребители. Същевременно терминалът ще подобри сигурността и гъвкавостта на доставките и ще доведе до диверсифициране на източниците, повишаване на сигурността на доставките, засилване на конкуренцията и установяването на ликвиден и прозрачен пазар на природен газ.

 

"Газтрейд" С.А. 

е собственик, притежател на разрешителното и производител на терминала за втечнен природен газ, разположен в близост до Александруполис, Гърция. За целите на проекта, компанията възнамерява да събере средствата, необходими за финансиране развитието на терминала и да сключи подходящите споразумения за използване на терминала, както е посочено в Договора между акционерите на "Газтрейд".

Facebook logo
Бъдете с нас и във