Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КЗК ПОСТАВИ ТРИ УСЛОВИЯ ЗА БОЯНА ФИЛМ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на Ню Имидж България ЕООД да купи 95% от капитала на Бояна Филм ЕАД. КЗК обаче поставя три условия. За период от пет години не се допуска нито Бояна Филм ЕАД, нито Ню Имидж България ЕООД да кандидатстват за държавно подпомагане по смисъла на глава пета от Закона за филмовата индустрия. Второто условие на Комисията е за срок от пет години Ню Имидж БългарияЕООД да запази правата, които притежава върху павилионните площи, използвани преди концентрацията. Павилионите, с които Бояна Филм ЕАД разполага към настоящия момент, както и тези, които ще бъдат изградени в изпълнение на инвестиционната програма на дружеството, да бъдат предоставяни и на други продуценти при пазарни условия.
Третото условие за осъществяване на продажбата е Ню Имидж България ЕООД да изпълни поетите ангажименти в инвестиционния план, съпътстващ приватизационния договор в обема и сроковете, записани в него. Купувачите са длъжни в края на всяка календарна година да предоставят на Комисията за защита на конкуренцията информация и доказателства, че изпълняват тези условия, както и за окончателното реализиране на инвестиционния план. Ако третото условие не се изпълнява, КЗК разполага с право да отмени даденото разрешение за концентрация.
След направения анализ КЗК е установила, че предстоящата сделка ще засили господстващото положение на страните. Проведеното проучване обаче показва, че като резултат от сливането се очакват и редица положителни ефекти. На първо място при реализацията на декларираните от Ню Имидж България инвестиции ще бъде стабилизирано финансовото положение на Бояна Филм. Това ще укрепи позициите на дружеството на българския пазар и ще засили конкурентността му в чужбина. Реалистично е да се очаква, че изграждането на допълнителни павилиони, модернизирането на оборудването и техниката, както и цялостното подобряване на инфраструктурата ще доведе до увеличаване на работните места както за обслужващ персонал, така и за висококвалифицирани служители.
На базата на всичко това Комисията е одобрила сделката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във