Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЗК откри редица проблеми при търговията с електроенергия на едро

Комисията за защита на конкуренцията публикува резултатите от секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на едро с електроенергия по свободно договорени цени в България. Анализът обхваща периода от 2016-а до септември 2019 година. 

Събрани са информация и данни от над 50 субекта, в това число участници на пазара (производители, търговци, БНЕБ ЕАД, ЕСО ЕАД и др.), компетентни държавни органи и браншови организации, което позволи на Комисията да идентифицира евентуалните проблеми за конкуренцията в сектора.

"Изследваният период се характеризира с множество нормативни промени и динамично развитие на свободния пазар на електроенергия. Отчитат се редица положителни стъпки в посока развитие на конкурентен електроенергиен пазар, сред които развитието на борсовата търговия, премахването на пречките пред вноса и износа, поетапното интегриране на борсовия пазар в регионалните пазари. В същото време в сектора се идентифицират редица проблеми на конкурентната среда, като напр. непредвидимост на нормативната уредба и липса на дългосрочна стратегия за развитие, незавършена либерализация на електроенергийния пазар, задължително предлагане на цялото произведено количество електрическа енергия на организирания борсов пазар, липса на ефективен контрол върху дейността на борсовия оператор и върху търговията на едро с електроенергия, недостатъчна прозрачност на пазара и др. В хода на производството постъпиха и редица сигнали за пазарни манипулации на търговията на едро с електрическа енергия, в сегментите на дългосрочните доставки и на Пазар Ден Напред", констатират от КЗК. 

Комисията за защита на конкуренцията предлага редица мерки за подобряване на конкурентната среда в четири направления. 

Комисията препоръчва министърът на енергетиката да разработи и предложи на обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България за периода след 2020 г. във възможно най-кратък срок;

Друга препоръка е изготвяне на план (пътна карта) за осъществяване на поетапна пълна либерализация на електроенергийния пазар, както и предвиждане на мерки за социална защита на уязвимите потребители.

Интересно е и предложението да бъде разписана процедура, по която да се извършва контрол от страна на КЕВР върху актовете на борсовия оператор, които пораждат права и задължения за участниците на борсата.

"В хода на проучването постъпиха редица сигнали за извършени пазарни манипулации на пазара на търговия на едро с електрическа енергия. Пазарните манипулации са нарушения по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (РЕМИТ). Разследването, установяването и санкционирането на тези нарушения е възложено на Комисията за енергийно и водно регулиране", припомня КЗК. 

Комисия иска предприемане на активни и навременни мерки от страна на КЕВР за ефективно упражняване на правомощията й за разследване и санкциониране на нарушения по чл. 3 и чл. 5 от РЕМИТ с цел осигуряване на ефективното и прозрачно функциониране на пазара. Както и засилено сътрудничество и взаимодействие между КЕВР и КЗК за постигане на целите.

За стимулиране на конкуренцията на пазара и ограничаване на възможностите за пазарни манипулации КЗК препоръчва на компетентните органи продължаване на усилията за постигане на пазарно обединение във всички сегменти в най-кратки срокове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във