Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Криви сметки по никое време

След като не успя да изпълни в пълния й размер програмата си за тази година, Агенцията за приватизация започна да подготвя нови дружества за продажба през 2013-а. Сред тях откриваме компании, за които са изготвени оценки през изминалите години, но те са с изтекъл срок, показва проучване на в. БАНКЕРЪ. Трябва да се има предвид, че тези оценки имат срок на годност шест месеца и ако не се използват, те трябва да бъдат актуализирани. А това е свързано и с ново плащане за услугата. Заключенията и предложенията в оценителските доклади обаче имат препоръчителен характер и те са само базата, върху която агенцията формулира своята цена за продажбата на отделните дружества.


Сега Агенцията за приватизация избира консултанти, които ще изготвят нова приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум за избраните обекти, преди да покани потенциални купувачи за тях.


За софийската фирма


Сортови семена - Елит ЕАД

която е специализирана в производство, заготовка и съхранение на семена и посадъчен материал, са изготвени приватизационни документи още от далечната 2006 година. Едноличен собственик на капитала й е Министерството на земеделието и храните. От страницата на агенцията научаваме, че се оспорва правото на собственост върху част от терена и сградите на дружеството в Кнежа. Отделно частни земеделски коперации са завели няколко съдебни дела, които са на различна степен на развитие и възпрепятстват пускането на компанията за продажба в този момент.


Компанията притежава административна сграда в София, на бул. Цариградско шосе №125, бл.1. Там е и адресът на управление на дружеството. В тази сграда то държи няколко обекта: магазин на първия етаж, със застроена площ 20 кв. м, осем стаи на третия етаж, коридор и санитарен възел с обща застроена площ 140 кв. метра.


Фирмата има свой клон - Завод за сушене и калибриране на хибридна царевица в Кнежа, но не притежава акт за собственост върху терена от 37 095 кв. метра. А върху него са построени различен тип административни и производствени сгради и складове. В другия клон - Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство в Бяла Слатина, компанията има акт за частна държавна собственост от 2005 г. за терен с площ 420 005 кв. метра. Тук също са построени няколко сгради. Фирмата разполага и работи с различен тип оборудване - селскостопански и транспортно-подемни машини.


Според справката в Агенцията за приватизация дружеството има 28 служители, а нетните му приходи от продажби намаляват. Те са основно на вътрешния пазар. Рискът за бъдещото развитие на фирмата е да намалее търсенето на семена от зеленчукови растения.


Отнемането на обработваемата земя, която ползва от държавния поземлен фонд, пък го лишава от специализираната дейност по производство на семена и посадъчен материал, а също и от възможността да ползва субсидии от директните плащания на база единица площ.


Приватизационното ведомство ще се опита да продаде за пореден път и научноизследователския военен комплекс


Нити ЕАД

базирано в Казанлък, което се управлява от Министерството на икономиката. Агенцията вече обяви конкурс за избор на фирма, която да изготви документите за раздържавяване на 690 392 броя поименни акции, които са 100% от капитала на военния завод.


Акциите му се продават от 2001 г. и до момента три пъти са предлагани на публичен търг с явно наддаване (през 2008 и 2009-а). До сделка обаче така и не се стигна поради липсата на кандидати и дори когато бе понижена продажната му цена. Основната трудност при приватизацията на Нити е специфичният му предмет на дейност, който предполага интерес от по-ограничен кръг от участници. Допълнителна пречка е и необходимостта да се получи сертификат за участие от военното министерство. Дружеството имаше съдебен спор с военния завод Арсенал за част от имотите си. Двете предприятия не могат да се разберат за 100 дка от територията на Нити, но с решение от април 2010 г. Върховният касационен съд ги отреди на Арсенал, макар че са включени в капитала на Нити.


В годините на конверсията казанлъшката фирма се ориентира към разработване и производство на изделия с гражданско и специално предназначение, в това число: ловно и спортно оръжие и боеприпаси за тях, пиротехнически изделия и сигнални средства, специални средства за самозащита, ракети против градушка - единствен производител в България, и други.


Сред активите, които ще бъдат предложени на инвеститорите, са производствени и административни сгради, апартаменти, както и различен тип оборудване.


Активите на завода в края на 2011 г. са за 4.737 млн. лева. Оборотът му расте, което се дължи на увеличения обем на произведената и продадена продукция и на излизането на нови пазари. Това, естествено, се отразява и върху финансовия резултат, който за миналата година е печалба. В компанията смятат, че това може да се превърне и в трайна тенденция, след като продължава разработването на нови изделия и модернизирането на сега произвежданите.


Паралелно с това обаче се отчитат и някои негативни процеси в предприятието - като прогресивното повишаване на средната възраст на персонала, спад в образователното и квалификационното му равнище и овехтяване на част от активите. За повечето от тях съществува опасност скоро да станат негодни за използване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във