Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Крайният срок за годишните финансови отчети е 30 септември

Крайният срок за подаване на годишните финансови отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е 30 септември.

Счетоводни документи трябва да подават всички предприятия, регистрирани по Търговския закон и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Такива са дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерните дружества (АД), едноличните търговци (ЕТ), командитните дружества (КД), събирателните дружества (СД), сдружения и фондации. Предприятията, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват отчетите си в Търговския регистър.

Държавната такса за подаване на документите във всички териториални звена на Агенция по вписванията е 40 лева. При подаване на годишните финансови отчети онлайн се изисква електронен подпис, а таксата двойно по-ниска - е 20 лева.

Документите може да се подадат  и от съставител на годишните финансови отчети (счетоводител със съответния ценз, изготвил и подписал отчета), и от пълномощник, изпълняващ ролята на приносител. Те обаче трябва да притежават пълномощно от представляващия предприятието. 

Изпращането на годишен финансов отчет и останалите документи по пощата е недопустимо поради изискването самоличността на подателя да се провери.

При подаване на заявления по електронен път се ползва 50% намаление от държавната такса. За целта обаче, търговецът трябва да притежава квалифициран електронен подпис.

По електронен път могат да публикуват годишни отчети и съставителите (счетоводителят, изготвил и подписал годишният отчет), както и адвокати, като за целта те трябва да са изрично упълномощени и да притежават електронен подпис.

Нарушаването на изискванията за публикуване на годишните финансови отчети носи съответните санкции. Те са в размер от 1500 лв. до 2000 лв. за физически лица. За юридически лица и еднолични търговци те са между 2000 лв. и 3000 лева. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във