Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОЗМЕТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ОЧАКВА ВЪЗРАЖДАНЕ

До 30 юни всички публични дружества трябваше да проведат своите редовни годишни общи събрания, за да отчетат изминалата 2005 година. На БФБ-София АД са регистрирани и се търгуват около 380 публични дружества от 24 отрасъла. В поредица от статии ще представим предприятията от основните отрасли и тяхната дивидентна политика.

Някои от производствата на парфюмерийно-козметичната промишленост са традиционни за България. Голяма известност и в миналото, и днес има българското розово масло. То е съставна част на парфюмерийните изделия на световноизвестни фирми като Нина Ричи, Шанел, Кензо и др. Освен розовото масло у нас се произвеждат лавандулово, ментово и други етерични масла. Добивът им е съсредоточен около Пловдив, Карлово, Казанлък и Стрелча. През 1991 г. у нас са произведени 931 кг розово масло. Пет години по-късно производството е вече 226 кг, но през 2005-а България е произвела над 1000 кг розово масло, а търсенето му на световните пазари е много по-голямо.
През първата половина на ХХ век България е основен износител на розово масло на световния пазар, по това време годишното производство варира в границите на 1-2 т годишно. Розопроизводството е разполагало с необходимата преработваща база. Впоследствие то бележи спад, но особено рязък е той през последните десетина години - под половин тон годишно. Недоброто качество на продукцията пък води до загуба на пазари и България бавно, но непрестанно губи позиции, изместена най-вече от съседна Турция.
Неблагоприятните последствия ще рефлектират върху отрасъла и през следващите години, защото розата е многогодишно растение и трябва да бъде подменяна за период от 30-50 години. За последните две години площите с розови насаждения в страната са се увеличили два пъти. В момента те са 28 хил. дка, като 10 хил. са създадени през последните две-три години, сочи проучване на единствения в нашата страна Научно-изследователски институт за розата, етерично-маслените и лекарствени култури.
Близо 20% от розовия цвят у нас се добива от частни стопани, създали свои насаждения в последните пет-шест години. Друг е въпросът, че продължаващата еуфория от засаждането на нови розови масиви (с помощта на програма САПАРД) и липсата на отраслова политика да доведат до негативни последици в близките години, алармират от големите розопроизводителни фирми в Казанлъшко. Според тях реколтата от площи над 30 хил. дка трудно би се реализирала ефективно на международните пазари. Очакванията на розопроизводителите са за около 80 т розов цвят през тази година. Цените му на международните пазари също ще са по-ниски и ще варират около 4 хил. евро за килограм.
Много са причините, които пречат на развитието на бранша. Преди всичко липсва нормативна уредба за производството на розово масло и за защитата на марката по света. Вече 15 години се дискутира приемането на специален Закон за розата, но депутатите все не стигат до него. А и едва ли скоро ще намерят време. Розопроизводителите от региона са още по-директни.
Лошите климатични условия водят до по-лошо качество на суровината, съответно - до по-ниски изкупни цени (около 1.40-1.45 лв/кг този сезон) и естествено - до по-малък по количество добив на розово масло. На някои места в Пловдивско 1 кг розово масло е било получено не от обичайните 3 т, а от 4-5 т розов цвят.
Липсва и достатъчно работна ръка, а, от друга страна, поради недостига на суровина розоварните не се натоварват. Заради всичко това големите козметични предприятия не са в цветущо финансово състояние.
Главни центрове за производство на козметични и парфюмерийни изделия са София (Арома АД) и Пловдив (Ален мак АД).
В момента шест дружества от бранша се търгуват на БФБ-София. Отрасълът, които е с традиции и доказани възможности, показва обаче незадоволителни резултати - и финансови, и като обем на търговията на борсата. От тези дружества единствено Българска роза-Севтополис АД намира място в изчисляването на широкия борсов индекс BG40.
АРОМА АД
Първата козметична фабрика у нас - Арома АД, София, е основана през 1924 година. Преминава и през национализация (1947 г.) и приватизация (1996 г.). Арома първо започва производството на пасти за зъби в България, а до днес все още е единственият производител на аерозолни продукти. Компанията е водещ европейски производител на козметика и парфюмерия. Нейните изделия се продават в 56 държави на петте континента. Над 70% от оборота й се реализират на външните пазари, а за тази година се прогнозира до 4% ръст на продажбите. В предприятието е внедрена и системата за управление на качеството по ISO 9001. Приватизацията на Арома, технологичната модернизация и продуктовото обновление на компанията са първият проект, по който Европейската банка за възстановяване и развитие работи съвместно с българска частна компания. Над 8 млн. долара е стойността на инвестициите по съвместния проект. Всяка година около 13% от оборота се изразходват за създаване на нови продукти и за развитие на търговските марки.
За първото тримесечие на 2006 г. компанията отчете печалба от 83 хил. лв. спрямо 230 хил. лв. за съответния период на 2005 година.
За последните пет години Арома АД е разпределяла дивиденти само през 2004 и 2005 година. Нетната печалба на дружеството за миналата година е нараснала с 55% - до 1.19 млн. лева. Акционерите гласуваха брутен дивидент от 0.23 лв. на акция и изплащането му ще започне от 25 септември. За 2004 г. брутният дивидент беше 0.13 лв. на акция.
Основни акционери в дружеството са VP Trade Opportunities LLS, САЩ и Harisson Management LLS, САЩ съответно с по 45 и 49.28% от капитала. Останалата част от акциите са free float (свободно търгуваеми). Акциите на Арома АД се търгуват на Неофициален пазар на акции на БФБ-София АД. За борсовата седмица от 10 до 14 юли са били изтъргувани общо 6241 броя акции при средна цена от 7.80 лева.
БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС АД
Основният предмет на дейност на Българска роза-Севтополис е свързан с производство на етерични масла, субстанции, композиции, лекарствени форми. Компанията приключи 2005 г. с печалба от 1.692 млн. лв., но дивидент не беше разпределен. За сравнение - през 2004 г. положителният й финансов резултат е 676 хил. лева. След приспадане на задължителните 10% за фонд Резервен печалбата ще се използва заедно със средствата от фонд Общи резерви за покриване на загуби на дружеството от минали години. Печалбата на Българска роза-Севтополис за първите три месеца на 2006 г. нараства почти два пъти спрямо съответния период на миналата година и е 1.16 млн. лева.
Акционерният капитал е разпределен между Телекомплект АД с 21.79%, Телсо АД - 25.07 на сто и Софарма АД с 49 процента.
От началото на тази година мениджмънтът на Българска роза-Севтополис осъществи няколко мерки за финансовото стабилизиране на компанията. В края на март бяха погасени изцяло задълженията й по преоформените в държавен дълг кредити по ЗУНК в размер на 8.014 млн. лева. През юни с цел набиране на средства за цялостно саниране на дружеството акционерите увеличиха двойно капитала му до 6.033 млн. лева.
След последните промени в Правилника на БФБ-София акциите на Българска роза-Севтополис АД се търгуват вече на Официален пазар на акции. За борсовата седмица от 10 до 14 юли са били изтъргувани 1078 акции при средна цена от 5.55 лева.
БЪЛГАРСКА РОЗА АД
Печалбата на карловския производител на парфюмерийни и лекарствени продукти Българска роза АД е спаднала през 2005 г. до 196 хил. лв. в сравнение с 340 хил. лв. за предишния отчетен период. Българска роза АД обяви нетна печалба от 21 хил. лв. за първото тримесечие на 2006 г. срещу 66 хил. лв. преди една година. В последните пет години обаче редовно се гласуват дивиденти за акционерите. За периода от 2001 до 2004 включително и брутният дивидент е в размер на 0.59 лв. за акция. Общото събрание на акционерите, което се проведе на 1 юни тази година, разпредели по 0.43 лв. на акция. Изплащането му ще започне от 1 септември в клоновете на Интернешънъл Асет Банк АД.
Основният дял от капитала държат от два бивши приватизационни фонда - Стара планина холд. АД и Марица холд. АД - съответно с по 49.99 и 22.31 процента.
Акциите на Българска роза АД се търгуват на Неофициален пазар на акции на БФБ-София. За борсовата седмица от 10 до 14 юли са били изтъргувани 1033 броя акции при средна цена от 14.26 лева.
БЪЛГАРСКА РОЗА - ПЛОВДИВ АД
Българска роза-Пловдив АД е създадено през 1948 г., обединявайки приватизирани розоварни и ментоварни в района около града. Дружеството е лидер в производството на етерични масла и натурални ароматични продукти - в производствената му листа влизат 15 вида от тях. То е и най-големият производител на розово масло у нас, 90% от него се изнасят.
Козметичната компания отчита печалба за 2005 г. в размер на 274 хил. лв., при положение че за 2004 г. е имала загуба от 233 хил. лева. За периода от 2001 до 2005 г. дружеството не е разпределяло дивиденти.
Слабите страни на Българска роза-Пловдив АД са лошото финансово състояние и голямата задлъжнялост към банки, служители и други кредитори. Мажоритарен собственик в него с 55% от капитала е РМД Българска роза 21 АД, което приватизира дружеството през 1998 година. Розин инвестмънтс лимитид, Кипър, владее 20.59%, а Брод АД Холдинг, Бургас, контролира 20.58 на сто.
Акциите на Българска роза-Пловдив АД се търгуват на Неофициален пазар на акции на БФБ-София АД. За борсовата седмица от 10 до 14 юли са били изтъргувани 317 броя акции при средна цена от 2.61 лева.
Българска роза-Пловдив реализира печалба от 8 хил. лв. за първото тримесечие на 2006 г., докато за съответния период на миналата година отчита загуба от 11 хил. лева.
ЛАВЕНА АД
Лавена АД, Шумен, е една от водещите български фирми в областта на производството и предлагането на етерични масла, козметични продукти и лекарствени сиропи.
Общото събрание на акционерите му реши да не разпределя дивидент за 2005 г., но това не е правено и през предишните четири години. Печалбата за миналата година е в размер на 49 хил. лв. в сравнение със 113 хил. лв. загуба за 2004 година. Нетната загуба на Лавена АД за първото тримесечие на 2006 г. е 49 хил. лева. Основните акционери в Лавена АД са Ферма Лимитед с 42.2%, Темп холдинг лимитед с 33.17% и Блик-Илиян Илиев ЕООД с 5.06 процента.
Акциите на Лавена АД се търгуват на Неофициален пазар на акции на БФБ-София АД. За борсовата седмица от 10 до 14 юли са били изтъргувани само 20 броя акции при средна цена от 7.15 лева.
РОЗАХИМ АД
Предметът на дейност на Розахим АД, Горна Оряховица, включва производство и преработка на етерични масла, суровини, разтворители, синтетични ароматични вещества и стоки за потребление, както и търговия в страната и чужбина. Нетната одитирана печалба на дружеството за 2005 г. е 19 хил. лв. и ще бъде заделена във фонд Резервен. През 2004 г. положителният финансов резултат беше 7 хил. лева. Компанията обяви печалба от 16 хил. лв. за първото тримесечие на настоящата година в сравнение с 12 хил. лв. за същия период на 2005 година. Дружеството не е разпределяло дивидент от 2001 година. Мажоритарният дял от капитала се разпределя между две физически лица - Емил Карабашки с 35.65% и Иво Цанев с 34.46 на сто.
Акциите на Розахим АД се търгуват на Неофициален пазар на акции на БФБ-София АД. За борсовата седмица от 10 до 14 юли са били изтъргувани едва 5 броя акции при средна цена от 5.50 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във