Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОРПОРАТИВНИЯТ ДАНЪК ИЗМЪЧИ И ХОРАТА НА ВЕЛЧЕВ

Промените в ЗКПО, които ще бъдат гласувани на второ четене, преобръщат досегашната практика на начисляване на амортизации, както и определянето на печалбата за облагане. Редът за преобразуване на счетоводния финансов резултат, от който зависи облагаемата печалба, се променя напълно. Този текст измъчи най-много експертите на Министерството на финансите, които през последните седем месеца проведоха много консултации с най-големите светила в тази област. Така чл. 23 от закона, който урежда тази материя, беше пренаписан за пореден път ден преди окончателното произнасяне на бюджетната комисия. Трудността дойде от въвеждането на Международните счетоводни стандартикоито от 2003 г. стават задължителни за финансовите институции и публичните дружества. Останалите фирми пък ще продължат да прилагат националните стандарти още две години, които вече до голяма степен (но не напълно) повтарят международните. Така или иначе, се наложи Министерството на финансите да предвиди данъчния ефект от новите счетоводни правила и да настрои към него облагането на печалбите. Основният принцип е всички обезценки и преоценки да не се облагат в годината на начисляването им, а когато те се реализират (например когато преоцененият актив се продаде или пък когато задължението се плати). Това води до формиране на т. нар. временни данъчни разлики, при които определени разходи не се признават при начисляването им, а когато им дойде времето. От началото на тази година беше направен опит законът да се настрои към хармонизираните Национални счетоводни стандарти, а от 2003 г. товавременно облагане на разходитеще се прави много по-често.Трябва да добавим обаче, че вече има и временни данъчни разлики с обратен знак, които са в полза на данъкоплатците, тъй като облагането на част от печалбата може да се отложи. Така например, ако финансов актив (ценни книжа) е увеличил стойността си и това нарастване е отчетено от счетоводителя като приход, той няма да се облага в текущата година, а чак когато активът се продаде. Така предприятието ще внесе данък върху пари, които наистина е получило.Целта на тези преизчисления е да се накарат счетоводителите да формират политиката си в съответствие с принципа на вярното и честно представяне, а не данъчният закон да определя избора им, коментираха представители на дирекция Данъчна политика на Министерството на финансите по време на семинар в Боровец, организиран от Атлас консултинг ООД.За амортизациитепък се възприема по-лесен принцип - всички счетоводно отчетени амортизации ще водят до увеличение на печалбата, а всички признати разходи от данъчна гледна точка - до намалението й. Досега не се признаваше превишението на счетоводната над данъчната (по ЗКПО) амортизация. Пак с цел опростяване на сметките отпада ускорената амортизация.В замяна на това се увеличават данъчно признатите амортизационни норми. Във връзка с това се въвежда и данъчен критерий за дълготраен актив - той трябва да е на стойност над 500 лева. Така че занапред покупката на активи под тази сума ще се признава за разход. Съществена е промяната, която предвижда от 2003 г. да се регулира всяко отклонение от пазарните цениВ момента чл. 15, ал. 3 предвижда толеранс от 20%, а ако цените се отклоняват с по-голям процент, то данъчните не признават тази разлика. Това означава, че ако отчетената цена е с над 20% по-ниска от пазарната, се завишават приходите, респективно не се признава разход, когато данъкоплатецът е купувал твърде скъпо. Ако предложението се приеме, то всяка компания, която си е позволила лукса да продава малко по-евтино от конкурентите си, рискува да бъде обложена върху кух приход, който й е начислен от данъчните. В Европейския съюз не се признават никакви отклонения за пазарните цени, твърдят авторите на законопроекта. Те обаче изглеждат притеснени за това, колко пазарни са цените у нас. Ще има проблем и с компаниите, които правят промоции, признава Людмила Елкова, началник на дирекция Данъчна политика в Министерството на финансите. Въпросът е как този текст ще се прилага по места, каза тя по време на семинара в Боровец. Ако бъде приет, проектозаконът за корпоративното и подоходно облагане ще изчисти и някои влачени с години проблеминапример изрично се позволява на предприятия - като Кремиковци, да харчат пари за превоз на работниците си (когато няма организиран градски транспорт). Заради опити на данъчни служители да не признават командировки на лица, които не работят по трудов договор (например изпълнителния директор или съдружник в данъчна фирма), отчитането на такива разходи ще се разреши със закон. Разходите за ремонт вече ще се признават изцяло от данъчните при определянето на облагаемата печалба. (Досега голяма част от тях на практика не бяха признати.) От догодина облагането на лихвените разходи ще се отнася и за банковите заеми, както беше до края на 2001 година. Този постоянно променян режим (по чл. 26 от ЗКПО), който е в сила от 1998 г., е данъчното наказание за свръхзадлежнелите предприятия. Но при второто четене в бюджетната комисия беше постигната отстъпка - разходите за лихви на кредитополучателите ще се облагат само ако те са свързани лица с банката кредитор. Този разход ще може да се признае през следващите три години, ако предприятието намали задлъжнялостта си.Друга промяна в ЗКПО предвижда, че надвнесеният данък ще може да се приспада от налога, дължим още през януари, и няма да се чака подаването на данъчната декларация за предходната година (на 31 март).

Facebook logo
Бъдете с нас и във