Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОРПОРАТИВНА БАНКА Е ПОСРЕДНИК, А НЕ УЧАСТНИК В ПРИВАТИЗАЦИЯТА

След като се запозна с текста на решението на надзорния съвет на АП, взето на заседанието му на 1 декември 2003 г. (Протокол N74), ръководството на Корпоративна търговска банка АД иска да заяви категорично следното:Аргументите на надзорния съвет на АП, за да не одобри проект на Договор за инвестиционно посредничество при публично предлагане за чужда сметка на Българска фондова борса - София АД, парафиран от страна на представляващите инвестиционния посредник Корпоративна търговска банка АД, София, се базират на констатацията, че членът на Съвета на директорите на ТЕЦ Бобов дол ЕАД г-н Янко Иванов е едновременно и изпълнителен директор на избрания от Изпълнителния съвет на АП инвестиционен посредник Корпоративна търговска банка АД. Надзорният съвет на АП не аргументира и мотивира своята липса на одобрение, а се позовава голословно и препраща към текстовете на чл.25, ал.1 във връзка с чл.24 от ЗПСК.Член 25, ал.1 от ЗПСК постановява, че в случаите, когато лицата по чл.23, ал.1 и чл.24 участват в подготовката и/или осъществяването на приватизационната сделка, от реализирането на която те или членовете на семействата им имат търговски, финансов или друг интерес, са длъжни да разкрият това обстоятелство и да прекратят участието си в обсъждането и вземането на решение за сключването на приватизационната сделка. От този текст могат да се направят следните коментари, отнесени към случая с инвестиционен посредник Корпоративна търговска банка АД :Според чл.8 от Закона за банките една банка се представлява поне от две физически лица заедно. Представителството на Корпоративна търговска банка АД е възложено на три физически лица - изпълнителни директори, едно от които е г-н Янко Иванов. Господин Янко Иванов, в качеството му на един от тримата изпълнителни директори на инвестиционен посредник Корпоративна търговска банка, не е взел участие нито в обсъждането, нито в преговорите, нито в парафирането на проектодоговора за инвестиционно посредничество с АП. Много съществена е санкцията на чл.25 от ЗПСК, според чийто текст тези лица следва да разкрият това обстоятелство и да прекратят участието си в обсъждането и вземането на решение за сключване на приватизационната сделка. Тоест, първо законът изисква отстраняване на такова лице, а елементарната логика налага заключението, че може да се отстранява едно лице, което взема участие в една процедура, и второ - законът изисква това лице да не участва в обсъждането и вземането на решение за сключването на приватизационната процедура (а неодобрената от НС на АП сделка не е такава). Член 24 от ЗПСК регламентира, че лицата, извън тези по чл.23, ... нямат право да придобиват имущество, дялове или акции от съответния приватизиран обект .......(НО ЗАБЕЛЕЖЕТЕ !!!) освен при участие в централизирани публични търгове. Излиза, че законът позволява дори и членовете на надзорния съвет на АП, членовете на изпълнителния съвет на АП, всяко друго физическо или юридическо лице да може да участва свободно в такъв централизиран публичен търг, а участието на г-н Иванов в управителния орган на приватизирания обект се явява основание за констатиране от надзорния съвет на АП на конфликт на интереси при обсъждането и вземането на решение за сключване на тази подпомагащата продавача сделка (която, пак ще се повторим, не е приватизационна).Категорично искаме да заявим, че Корпоративна търговска банка АД няма да участва в придобиването на имущество, дялове или акции от съответния приватизиран обект (чл.24 от ЗПСК), защото по закон инвестиционният посредник има ролята на медиатор, посредник, а не участник в приватизационния процес. Никъде и по никакъв начин Корпоративна търговска банка АД не е заявявала намерение да закупува акции от ТЕЦ Бобов дол ЕАД от свое име и за своя сметка.Нашето становище е, че така направеният от надзорния съвет на Агенцията за приватизация отказ да одобри проектодоговора за инвестиционно посредничество с Корпоративна търговска банка АД е правно и икономически неаргументиран, не кореспондира на никакви законови текстове и процедури, като освен това създава опасен прецедент в провеждането на приватизационната политика на правителството и Народното събрание, а също така би могъл да компрометира и демотивира инвестиционните посредници при участието им в конкурси, които са предвидени в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол и наредби по приложението му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във