Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кораборемонтът е в силна зависимост от пазара за морски превози 

И през последното тримесечие на миналата година обичайната икономическа  дейност и в България, и по света бе сериозно нарушена поради  пандемията  от корона вирус COVID 19. Наложените строги противоепидемични мерки и ограничения  неминуемо  нарушават  нормалната икономическа дейност на всички фирми в страната, в т.ч. и на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД. В тази връзка в дружеството са били предприети спешни мерки и действия. 

Независимо от трудностите и ограниченията , приходите на фирмата от кораборемонт през четвъртото  тримесечие  на миналата година надхвърлят тези от 2019-а с над 25 процента. Между януари и декември в КРЗ „Одесос” АД са ремонтирани общо 54 кораба, като общата стойност на извършеното в т.нар.  голям кораборемонт е 48.36 млн. лева, съобщиха от фирмата.

Общо  приходите за четвъртото тримесечие са 50.99 млн. лв, а са били  40.41 млн. лева година по-рано. Общо разходите за дейността са 40.91 млн. лева  срещу 36.67 млн. лева. за 2019-а. Резултатът от основната дейност на фирмата за четвъртото тримесечие е печалба. А крайният резултат е печалба преди облагане с данъци  в размер 10.08 млн. лева (срещу 3.75 млн. лева за 2019 година).

Основен вътрешен източник на ликвидност за фирмата са материалните запаси и наличните парични средства, които се увеличават на годишна база. Външен източник на  ликвидност са краткосрочните вземания, които също са се  увеличили. Нараснали са и краткосрочните задължения за периода.

Макар и с известно прекъсване и забавяне поради извънредното положение, свързано с пандемията от COVID-19, дружеството продължава да изпълнява своята инвестиционна програма, която е насочена към модернизация на производствените процеси, към подобряване на условията на труд и повишаване на квалификацията на персонала. Към края на четвърто тримесечие разходите за покупка на дълготрайни активи са в размер на 1.40 млн. лева при 843 хил. лева за същия период на 2019-а.

Въпреки  епидемиологичната  обстановка  и наложилото се пращане на  персонала в отпуск и престой  през първото шестмесечие на 2020 г.,  към края на годината ръководството на завода  успява не само  да запази работните места  на работниците и служителите, но и доходите на персонала са нараснали.

Независимо от трудностите и ограниченията, наложени от пандемията, не се е стигнало до влошаване на финансовото състояние на завода. 

Основен акционер с дял от 49.86% в капитала на предприятието  е варненското работническо-мениджърско дружество "КРЗ - Инвест" АД. Сред останалите акционери са пенсионни фондове, свързани с групата на "Химимпорт." Товаса  УПФ "Съгласие" (с 6.99%), ППФ "Съгласие" (с 6.62%) и УПФ "ЦКБ-Сила" (с 6.98%).

 

Рискове

Представители на  дружеството .  отбелязват, че то работи с изключително широка гама от суровини и материали. Основните са различни видове метали (ламарини, стоманени профили и др.), електроди, кабели и други ел.материали, дървен материал и много други. Този факт  има значение при евентуалното повишаване на цените им, защото то  би довело до негативни последици за предприятието. Увеличаването на цената на ел. енергията за промишлени нужди също може да даде негативен ефект върху финансовото и оперативното състояние на КРЗ „Одесос” АД, тъй като фирмата генерира високи разходи за ел. енергия. 

Основният фирмен риск за КРЗ “Одесос” АД е свързан с възможните изменения на търсенето и предлагането на кораборемонтните услуги в световен мащаб.  Предлаганата от завода услуга (ремонтът на кораби)  зависи  силно   от състоянието на международният фрахтов пазар (за морските транспортни превози). 

Facebook logo
Бъдете с нас и във