Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Консумативите за хемодиализа търсят пазар навън

Цените на суровините и материалите, използвани в производството, както и цените на услуги (например за стерилизация на готова продукция, която е свързана и с транспортни услуги) са най-често променящи се.

Ковид пандемията засегна по различен начин отделните отрасли и компании. Някои спряха работа, други продължиха с намален капацитет. До момента възникналата извънредна ситуация около разпространението на коронавируса не се отразява на активността на оперативната дейност на „Етропал“ АД - Етрополе, съобщават от фирмата за производство на медицински консумативи за еднократна употреба. Въпреки това, мениджърите не са в състояние да направят дългосрочни оценки и преценки на въздействието на пандемията върху развитието на дейността и финансовото състояние на дружеството поради голямата неизвестност за развитието на пандемията и възможността от нов пик на зараза.

Евентуални корекции в очакваните кредитни загуби биха могли да възникнат във връзка със забавяне на плащанията на клиентите на „Етропал“ АД и/или възникване на забава в доставките на суровини и материали (внос от европейски държави), необходими за произвежданата от дружеството продукция. Това пък, от своя страна, ще доведе до неизпълнение в срок на договорените поръчки и дружеството би могло да претърпи неустойки. Всичко това е възможно да повлияе върху приходите и печалбите генерирани от предприятието. 

От друга страна, срив на фондовите пазари би могъл да повлияе върху цената на акциите на „Етропал“ АД, които се търгуват на регулиран пазар.  

За миналата година финансовият резултат е печалба в размер на 14 хил. лв. спрямо 6 хил. лв. за 2019-а. Приходите на „Етропал“ АД са предимно от основната дейност, свързана с производство и продажба на диализатори и хемолинии и други медицински консумативи за еднократна употреба. През изминалата година са получени повече приходи от основна дейност, които са в размер на 7.36 млн. лева. Ръст има при паричните постъпления от продажба на продукция. Приходите от услуги растат. Запасите от готова продукция и незавършено производство обаче намаляват.

Заради по-високата производствена активност общите разходи за дейността на „Етропал“ АД се увеличават, като повече са били харчовете за материали, за външни услуги, за персонала.

Въпреки моментното "спокойствие" предприятието е изложено на присъщи на неговите специфични бизнес дейности рискове и фактори. Предлаганите продукти и услуги са с медицински характер, част от които – животоспасяващи, като тяхното търсене не е производно на общата икономическа активност в страната. Доставката на медицински изделия за хемозиализните центрове в страната става само след участие в открити процедури на болниците по Закона за обществените поръчки, което е продължителен и трудоемък процес.

Липсват възможности за разширяване на пазара – по-големи са те при износа, отколкото в страната. 

Наличие на голяма конкуренция в международен аспект – съществуват множество компании в чужбина с производствен асортимент на медицински консумативи за еднократна употреба като този на „Етропал“ АД. Фирмата произвежда уникални продукти – консумативи за хемодиализа. Около 70% от производствената дейност е по технологии, които се владеят от 3-4 компании в Европа. На пазара на тези медицински продукти в световен мащаб работят утвърдени производители и вносители. На вътрешния пазар „Етропал“ АД е единствения български производител на консумативи за хемодиализа – хемолинии и хемодиализатори. Има стабилни позиции на вътрешния пазар, където ще продължи да реализира основна част от продукцията си и през тази година.

Цена на петролните продукти е важен фактор. Основната суровина за всички предприятия в сектора са различните видове пластмаси, чиято цена е в пряка зависимост от цената на нефтопродуктите, също така основният начин за транспорт на медицинските материали е шосейният. Цените на суровините и материалите, използвани в производството, както и цените на услуги (например за стерилизация на готова продукция, която е свързана и с транспортни услуги) са най-често променящи се.  

Създалата се макроикономическата ситуация към момента и забавянето на икономическия растеж на глобално ниво не би следвало да се отрази съществено върху търсенето на произвежданите от дружеството продукти, но може да има неблагоприятен ефект върху навременните доставки и върху цените на суровините и материалите необходими за производствения процес, които са предимно внос от Италия и Германия. Такова обстоятелство може да доведе до забава при изпълнение на поръчките от страна на дружеството към клиентите, както и може да повлияе върху цените на крайния продукт. 

„Етропал“ АД е производствено предприятие в структурата на инвестиционния фонд "Синтетика" АД. Фирмата контролира 70% в едно дъщерно дружество, което е специализирано в търговия с медицински изделия за еднократна употреба произведени в „Етропал” АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във