Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОНКУРЕНТИТЕ ОТ ЕВРОПА СКЪСЯВАТ ДИСТАНЦИЯТА

Предстоящото европейско бъдеще на България поставя множество въпросителни пред финансовия сектор, включително и пред застрахователната гилдия. Защото отварянето на българския пазар неминуемо ще се случи след януари 2007 г. или може би малко по-късно, но в застрахователния бизнес не са наясно нито с цените на бъдещите застраховки, нито с лимитите на застрахователна отговорност. Засега със сигурност се знае само, че законодателството ни формално вече е синхронизирано с европейските директиви и че занапред пазарът би трябвало да определя и регулира правилата на играта, макар че държавата предвидливо си е запазила неприкосновен периметър. Напоследък тя дори се кани да подсили регулаторната си роля с поправки в приетия в края на 2005 г. Кодекс на застраховането. И третото сигурно нещо, което се знае на този етап, е, че българският застрахователен пазар ще бъде атакуван от европейски компании. А предположенията, че задаващата се конкуренция предвещава консолидационни процеси - сливания, покупки, а в някои случаи дори фалити, все повече се затвърждават. Два фалита на български застрахователи - на Хилдън/Юпитер и на МЗК Европа, вече се състояха през миналата година.
Комисията за финансов надзор тези дни публикува годишните финансови отчети за 2005-а в целия застрахователен бранш. От тях става ясно, че премийният приход в общото застраховане възлиза на 919. 2 млн. лв. и е по-малко от очаквания. Най-висок е общият премиен приход от застраховката на сухопътните превозни средства (без релсовите), който възлиза на 350.2 млн. лева. В
обобщения финансов резултат
с най-висок дял е задължителната автомобилна застраховка Гражданска отговорност с общ премиен приход от 251.34 млн. лева. Тук влизат и Зелена карта, чиято премийна сума възлиза на 46.1 млн. лв., следвана от застраховката Каско, на която се падат около 40%, или 98.9 млн. лева. В портфейлите на дружествата застраховките за МПС (Гражданска отговорност, Каско и Зелена карта) представляват общо 65.44 процента. На следваща позиция се класират имуществените застраховки срещу пожар и природни бедствия, чийто премиен приход е 20.03% от всички подобни полици за 2005 г. - по тях са събрани общо 149.7 млн. лева. Останалите застраховки акумулират относително нисък премиен приход, най-висок е процентът от Обща гражданска отговорност - 2.87%, застраховката на летателни апарати е 2.44%,, а на трето място е застраховката срещу финансови загуби, кредити, гаранции и правни разноски - с 2.66 на сто. На Запад тази застраховка е една от най-търсените. Възможно е тя да добие такъв авторитет и у нас, но след като българите придобият по-висока финансова култура, а банките интегрират в дейността си и застраховането. Тенденцията бавно, но сигурно заема позиции в частния финансов бизнес.
Структурата на
изплатените обезщетения
по видове застраховки в сектора за общо застраховане показва, че най-висок е процентът на обезщетенията по автомобилните застраховки - 77.35%, или с общо 167. 8 млн. лв., от които по Гражданска отговорност, в това число и за Зелена карта през 2005 г., са били изплатени общо 74.8 млн. лева. Следват възмездените имуществени загуби и щети от пожар и природни бедствия - с 13.86% на стойност 34.22 млн. лв., а на трето място се нареждат обезщетенията по застраховки на плавателни съдове - с 2.69%, които възлизат на 8.45 млн. лева. Въпреки че природните стихии предизвикаха серия от наводнения през 2005 г., застрахователната култура на населението не се промени съществено и имуществените застраховки не дръпнаха сериозно нагоре. Пазарни анализатори хвърлят вината за това върху държавата, която продължава да подкрепя, макар и крайно недостатъчно, хората, пострадали от наводненията, а пазарният принцип повелява хората сами да се погрижат за имуществото си, като го застраховат.
В
класацията на дружествата
по премиен приход призовите места си поделят ДЗИ Общо застраховане със 186.3 млн. лв., ЗПАД Булстрад със 139.9 млн. лв. и ЗПАД Алианц България съответно със 132.8 млн. лв. премиен приход за 2005 година. Следват ги ЗД Бул инс, ЗК Лев Инс и ЗПД Витоша. Подобно е подреждането и от гледна точка на пазарния дял за 2005 г. по видове застраховки: ДЗИ - Общо застраховане заема 20.26 % от пазара, ЗПАД Булстрад съответно 15.21%, а ЗПАД Алианц България - 14.44 процента. На четвърта позиция се класира ЗД Бул инс с 12.44% пазарен дял.
Резултатите за 2005-а отново показват концентрация в застраховането. Запознати с конкурентната надпревара твърдят, че монополът на най-големите може да бъде разбит само когато на пазара се настанят и други мощни европейски застрахователи. Някои от тях, като Алианц, Винер Щетише, Уника и Юреко, вече са тук и планират да активизират бизнеса си. И други европейски застрахователи вероятно ще проявят интерес, тъй като развиващият се български застрахователен пазар обещава висок потенциал за растеж. Новоприетото българско законодателство в тази област им позволява да работят у нас без лицензиране - достатъчно е само да уведомят за дейността си държавния надзорен орган КФН.
Отличниците по пазарен дял и за застраховката Гражданска отговорност са ДЗИ - Общо застраховане с 25.56%, следван от ЗПАД Булстрад - със 17.13%, а на трето и четвърто място се нареждат съответно ЗК Лев инс с 13.88% и ЗПД Витоша с 9.10 процента. Пето място заема ЗД Евро инс със 7.56 процента. Годишният премиен приход от Гражданска отговорност и Зелена карта се разпределя, както следва: 64.23 млн. лв. са събрани от ДЗИ Общо застраховане, 43.05 млн. лв. - от ЗПАД Булстрад, 34.9 млн. лв. - от ЗК Лев Инс, 22.9 млн. лв. - от ЗПД Витоша, и 19.01 млн. лв. - от ЗД Евро инс. Сред бързонапредващите застрахователни компании се нареждат ЗД Бул инс и ЗК Български имоти - с по 10.8 млн. лв. премиен приход, ЗК Орел с 10 млн. лв., и ЗАД Армеец със 7.9 млн. лева.
Очакванията са общото застраховане тепърва да набира скорост и ръст. Някои анализатори на процесите в този бранш стигат до този извод, имайки предвид проявения интерес към нашия пазар от страна на унгарската финансова група О Ти Пи, която през 2005 г. създаде у нас дъщерната си застрахователна компания ДСК Гаранция, както и на европейския застраховател Уника, който придоби акционерен дял от ЗПД Витоша. Предстои да заработи и новосформираният гръцко-американско-български джойнтвенчър - между гръцката Етники и ОББ, които са дъщерни на Национална банка на Гърция и Американ Интернешънъл Груп Инк. (Ей Ай Джи).
Животозастраховането
обаче все още слабо вълнува българите, макар секторът да отбелязва забележителен ръст. Премийните приходи за 2005 г. тук достигат 147.4 млн. лв., което е с почти 46% повече от 2004 г., когато общият приход бе около 101 млн. лева. Пробуждането на пазара датира всъщност от 2004 г., тъй като само година по-рано - през 2003-а, в животозастраховането е регистрирана загуба от 200 хил. лева. Пазарният дял по видове застраховки през 2005 г. сочи, че хората постепенно започват да ги преоткриват като вариант за спестяване, тъй като особено популярни стават застраховките за пенсия или рента, както и застраховката Живот, свързана с инвестиционен фонд. Тя се предлага само от четири компании - ДЗИ, Алианц България Живот, Орел живот и от ВЗК Добруджа М живот. Висок е и пазарният дял на застраховките Злополука.
Сред водещите компании най-висок пазарен дял в животозастраховането има ДЗИ с 30.31%, следвана от ЗАД Алианц България Живот с 24.58% и на трето място се класира Ей Ай Джи Лайф България ЖЗД с 10.16 процента. Сред бързоразвиващите се компании са ЗК Орел живот с 9.68% пазарен дял и ЗАД Булстрад Живот с 6.36%, след които се нареждат ЗК Витоша живот, Граве България и ЖЗК ДСК Гаранция. За мащабите на европейския пазар финансовите резултати в животозастраховането са твърде скромни. Но експертите определено смятат, че тук също има доказан потенциал. Затова именно холандската финансова група ING зае наскоро стратегическа позиция, като създаде в България дъщерната си компания ING Животозастраховане. През 2005 г. лиценз взе и дъщерната компания на Лев инс - Животозастрахователен институт. До месеци на пазара ще заработи и животозастрахователното дружество, учредено от Обединена българска банка, американската Ей Ай Джи България Живот и гръцката Етники, свързана с Национална банка на Гърция.
Дружествата за доброволно здравно осигуряване
реализират през 2005 г. премиен приход от 17.8 млн. лв., като монополист на пазара продължава да бъде БЗК Закрила с 60.21% пазарен дял и премиен приход от 10.7 млн. лв., а на второ и трето място се класират съответно Доброволна осигурителна мрежа Здраве с 9.79% пазарен дял и премиен приход от 1.7 млн. лв. и ОЗОФ Доверие с над 863 хил. лв. премиен приход и пазарен дял от 4.85 на сто. Изплатените здравноосигурителни обезщетения през 2005 г. възлизат на 9.5 млн. лв., а сред пакетите със здравни услуги най-търсени са за извънболнична медицинска помощ (с 24% премиен приход) и за болничната медицинска помощ (с 20%), докато стоматологичните услуги събират само 5% от премийния приход през 2005 година. Към здравноосигурителния бизнес в България планират да се насочат холандските застрахователи Юреко и Ай Ен Джи. Вероятно и други западни компании ще погледнат насам, ако българската здравноосигурителна реформа се състои докрай и държавата преотстъпи здравното осигуряване на частния бизнес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във