Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Конкуренцията притисна строителните фирми да се обединяват

Строителни фирми "се съюзят", за да запазят или разширят обхвата на извършваната от тях дейност.

Строителният бранш е един от големите в страната. Затова всяко разместване между играчите - изкупуване, ликвидиране, сливане и други, е важно. Освен регионални лидери има и такива с национално значение и покритие.

Докато дейността на някои е съсредоточена предимно върху строителството на сгради (т.е. високо строителство), то други извършват единствено строителство на обекти от транспортната инфраструктура. Между двата вида дейност не е налице взаимозаменяемост от страна на търсенето и/или предлагането, тъй като те имат различни характеристики и предназначение и са самостоятелни пазари. От гледна точка на предлагането изграждането на обекти от транспортната инфраструктура в страната предполага наличието на специфична за дейността материално-техническа база, различна от тази, необходима за строителството на сгради, т.е. фирмите в страната се специализират в предоставяне на определен вид строителни услуги. Търсенето също така е ориентирано към изпълнители със съответния капацитет.

В географски аспект пазарите на високо и на пътно строителство са дефинирани от Комисията за защита на конкуренцията като национални, тъй като участниците в тях реализират проекти на територията на цялата страна. Също така, законодателството не въвежда ограничения пред дейността на строителните дружества по отношение територията на страната. От гледна точка на търсенето, възложителите на строителни обекти поставят изисквания към изпълнителите за наличие на финансов, технически, професионален капацитет, които са еднакви към всички кандидати и не са от естество да ограничат изпълнителите до тези, които оперират на съответната територия у нас.

На този фон две строителни фирми обявиха, че ще се "съюзят", за да разширят обхвата на извършваната от тях дейност. "Заводски строежи - ПС-Пазарджик" ЕАД получи разрешение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да осъществи концентрация чрез закупуването на не по-малко от 90% от дружествения капитал на "Пътища" АД - Пазарджик, съобщиха от антимонополния регулатор. Четиринадесет от акционерите са постигнали съгласие за продажба на книжата си. Оценката на тази сделка се наложи, тъй като общите им обороти надхвърлят 25 млн. лева. Двете фирми работят основно на територията на съседните области Пазарджик и Пловдив.

"Заводски строежи - ПС-Пазарджик" АД, което се контролира от Михаил Таков,  е специализирано в строителството на жилищни и нежилищни сгради и на други съоръжения и инфраструктура, производството на готови бетонови смеси и тяхното транспортиране до обект на клиента, както и отдаването под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Акциите на другото дружество "Пътища" АД - Пазарджик са разпределени между 256 човека. То извършва дейност в областта на строителство и поддържане на пътища и съоръжения; изграждане на инфраструктурни обекти, услуги със строителни материали, със собствени пътно-строителни машини и автомобили и лабораторни изпитвания.

Очаква се сделката да помогне за икономическото, пазарното, финансовото и организационно укрепване на купуваната фирма, тъй като настоящият й пазарен дял на територията на Община Пазарджик, както и финансовото й състояние, са незадоволителни. В този смисъл "Заводски строежи-ПС-Пазарджик" се явява стратегически инвеститор, който ще допринесе за стабилизацията и развитието на "Пътища" АД.

И през тази година "Заводски строежи - ПС-Пазарджик" работи по обществени поръчки по саниране, ремонт и реконструкции на сгради, ремонт на обекти от благоустройствена инфраструктура.

"Пътища" АД оперира основно в областите Пазарджик и Пловдив, но през последните две години има изпълнени проекти и в Плевен, Айтос, Крумовград и Гълъбово. Фирмата участва към момента в ДЗЗД "Източни родопи-3" за изпълнение на строително-монтажни работи по път II-59 Момчилград-Крумовград-Ивайловград. Тя разполага с кариера за добив на инертни материали в с. Капитан Димитриево, община Пещера, както и с концесия за добив на инертни материали. Дружеството извършва също така производство и търговия с асфалтобетон. Спецификата на обработката и полагането на асфалтобетона определя като възможна територия на търговия до 80 км от производствената база, т.е. областите Пазарджик и Пловдив. Анализът на числата показва, че фирмата влага преобладаващата част от произведените асфалтови смеси в обектите, предмет на основната й дейност по строителство. Добитите инертни материали "Пътища" реализира предимно на крайни клиенти.

Така че и двете компании, които участват в концентрацията, извършват услуги в областта на строителството. Те обаче са активни на различни самостоятелни пазари. Докато дейността на "Заводски строежи-ПС-Пазарджик" е съсредоточена предимно върху строителството на сгради (т.е. високо строителство), то "Пътища" извършва единствено строителство на обекти от транспортната инфраструктура. Купувачът прави високо строителство в градовете Русе, Бургас и Бяла. В същото време фирмата, която се купува, пък е активна в пътното строителство предимно в областите Пазарджик и Пловдив, а в последните години и в Плевен, Айтос, Крумовград и Гълъбово. Така че има минимално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията по отношение на извършваните от тях строителни услуги на обекти от транспортната инфраструктура, в случай че се вземе предвид участието на "Заводски строежи-ПС-Пазарджик" в пътното поддържане в Пещера. Тази дейност обаче то не извършва самостоятелно, а съвместно с други фирми чрез създаването на ДЗЗД "Реконструкция околовръстен път Пещера".

От КЗК съобщават, че пазарният дял на "Заводски строежи-ПС-Пазарджик" за 2017 г. и 2018 г. при строителството на жилищни и нежилищни сгради е между 0 и 5% на национално ниво. В същото време "Пътища" покрива в пътното строителство за 2017 г. дял от 0 до 5 и от дружеството очакват да се запази същото пазарно положение през 2018-а.

Между двете фирми има отношения и на доставчик-клиент. "Заводски строежи-ПС-Пазарджик" закупува инертни материали (трошен камък, фракция) от "Пътища", които влага в производството на бетон. Но "Пътища" извършва търговия с добитите от него инертни материали на територията на областите Пазарджик и Пловдив предвид високата стойност на транспортните разходи. Поради това в географски аспект този пазар има регионален обхват.

"Заводски строежи-ПС-Пазарджик" закупува инертен материал и от конкуренти на "Пътища" АД. На територията на областите Пловдив и Пазарджик има общо 11 такива кариери.

От своя страна "Пътища" е закупувало през 2017 г. и 2018 г. бетон от "Заводски строежи-ПС-Пазарджик", който е използвало като помощен материал в пътното строителство. Пазарът на производство на бетон в географски аспект е регионален. На територията на област Пазарджик оперират още девет бетонови възела, от които "Пътища" също закупува необходимата му помощна суровина.

По отношение производството на бетонови смеси през миналата година пазарният дял на "Заводски строежи-ПС-Пазарджик" е между 10 и 20% на регионално ниво. При реализацията на инертни материали през 2017 г., пазарният дял на "Пътища" на регионално ниво е в границите между 5 и 10%, а за територията на страната - между 0 и 5 на сто. Фирмата очаква да запази същото пазарно положение и през 2018-а.

Тъй като има и други производители на бетон, съответно на инертни материали в регионите, с които работят участниците в концентрацията, то ефектът от сделката е по-скоро разширяване на портфолиото от предлагани услуги от страна на обединената група.

По оценката на КЗК общ пазарен дял под 15% на предприятията на съответния пазар (ако участниците са конкуренти) или 25% на всеки от съответните пазари, на които оперират фирмите (ако не са конкуренти) не е притеснителен и в тези случаи операцията няма потенциал да възпрепятства съществено конкуренцията в сектора.

Следва да се подчертае обаче, че всички участници на продуктовите пазари - на високо строителство и на пътно строителство, са поставени пред специфични за съответния пазар изисквания по отношение на материална база, професионален и технически капацитет, вследствие на което фирмите се специализират в предоставяне на определен вид строителни услуги. В тази връзка КЗК приема, че сделката ще доведе единствено до разширяване портфолиото на обединената група.

Според анализираните данни, "Заводски строежи-ПС-Пазарджик" се конкурира в своята основна дейност с голям брой предприятия, като пазарният му дял за последните две години (2017 и 2018 г.) е между 0 и 5 на сто. От своя страна, "Пътища" също се конкурира със значителен брой участници на пазара на пътно строителство, като неговият пазарен дял за 2017 г. е между 0 и 5 на сто. С оглед присъствието на участниците в сделката на различни пазари, то осъществяването на концентрацията няма да доведе до нарастване на пазарните позиции на обединената група при високото и пътното строителство и същите ще се запазят в така установените граници между 0 и 5 на сто.

Необходимо е да се отбележи, че пазарите на търговия на инертни материали и на производство на бетон имат регионален обхват. Именно на това ниво делът на "Заводски строежи-ПС-Пазарджик" е между 10 и 20% за миналата година при производството на бетон, а "Пътища" държи от 5 до 10%  при реализацията на инертни материали за 2017-а. И на двата пазара са активни не малък брой участници, по-конкретно: единадесет кариери в областите Пловдив и Пазарджик, съответно девет бетонови възела в област Пазарджик, с които участниците в сделката са в конкурентни взаимоотношения.

Всяка от фирмите като клиент използва закупените продукти за нуждите на своята основна дейност на пазар, различен от този, на който оперира предприятието - доставчик. Допълнително, предвид пазарните позиции на участниците в концентрацията, както и големият брой конкуренти на регионално и национално ниво, се налага извода, че сделката няма потенциал да доведе до затваряне на пазара на доставка на суровини и/или възпрепятстване на дейността на конкурентите при високото и на пътно строителство.

Така че в резултат от тази сделка не може да се очаква промяна в пазарното положение на новата група нито на регионално, нито на национално ниво, поради което и не се пораждат опасения, че операцията ще възпрепятства ефективната конкуренция на съответните пазари. И КЗК я разрешава безусловно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във