Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОЙ СПЕЧЕЛИ ДИСКУСИЯТА ЗА ФАЛИТИТЕ

Още на първото си събрание кредиторите на неплатежоспособни предприятия могат да се откажат да приемат оздравителен план, ако преценят, че той не им дава шансове да възстановят загубите си. Това предвижда проектът за промяна Търговския закон, внесен в парламента. Проектът, който се появи в резултат на дълга и оспорвана дискусия, очевидно отразява компромиса между искането на екипа на Николай Василев за бързи фалити и стремежа на юристите от работната група да защитят интересите на всички страни в производството. По нов начин (в сравнение с варианта, който БАНКЕРЪ представи подробно в края на октомври) е формулиран редът за обжалване на решенията на съда по несъстоятелността (тази функция изпълняват Софийският градски съд и окръжните съдилища). Изключена е възможността за обжалване на един и същ акт пред Апелативния и после - пред Върховния касационен съд. Вместо това решенията на окръжните съдилища ще се обжалват направо пред ВКС, а определенията им - само пред Апелативния съд. Специално внимание заслужава предвижданата промяна: определенията, с които се одобрява списъкът на приетите вземания, да не подлежат на обжалване.В проекта за изменение на Търговския закон фигурира и една съществена промяна в условията за установяване на неплатежоспособността. Вече няма да е необходимо да се установява дали задълженията на предприятието са заведени основателно като такива, за да се вземе решение за откриване на производството по несъстоятелността му. Изрично се казва, че обслужването на задълженията към отделни кредитори или възможността за погасяване на част от дълга не значи, че предприятието е платежоспособно. Основателността на задълженията ще се преценява от синдика едва когато се съставя списъкът на приетите вземания. Това бе един от най-дискутираните моменти при обсъждането на проектопромените в ТЗ. Още при съставянето на списъците на предявените вземания кредиторите или длъжникът ще могат да оспорват пред синдика вписванията на вземания на други лица. Недоволният кредитор или длъжникът могат да обжалват пред съда решението на синдика да включи или да отхвърли дадено вземане. Запазва се и досегашната възможност за подаване на установителен иск в случаите, когато е било направено такова оспорване и въпреки това вземането не е било одобрено. С промените в сегашния регламент се цели този етап от процедурата да се съкрати, като особено драстично е намален срокът за допълнително предявяване на вземания - от пет на два месеца.Ако искът за обявяването на длъжник в несъстоятелност е бил отхвърлен, кредиторът, предявил това искане, ще му плаща обезщетение, което се присъжда от съда. Тази мярка трябва да спре злоупотребите от страна на кредиторите, които поради по-ниската съдебна такса предпочитат делата за несъстоятелност пред гражданските искове.Сериозни промени в ТЗ се предвиждат и по отношение на статуса на синдиците. По решение на кредиторите те могат да получат само процент от осребреното имущество, а не твърда заплата. Освен това се възстановява възможността синдици да бъдат и юридически лица. Предвижда се също синдиците, които сега регистрира само Министерството на правосъдието, да преминават курсове за преквалификация и да се явяват на изпити.Съществени промени са направени и в уреждането на възможността за замяна на дълг срещу собственост като част от оздравителния план. Тази опция съществува и сега, но е само пожелание. Съдружниците обаче изобщо няма да имат думата, когато се взема решение за увеличение на капитала и съответно за намаляване на процентите, които те притежават за сметка на кредиторите. В този случай решението, с което се утвърждава оздравителният план, има силата на решение на общото събрание на акционерите. Когато вземания се превръщат в капитал, се прилага списък на кредиторите, които са се съгласили да получат акции срещу тях. Размерът на вземанията, които се третират като апорт, се оценява от три вещи лица. Цената на новите акции пък ще зависи от това дали имуществото на длъжника покрива задълженията му, или не. Ако дружеството е свръхзадлъжняло (тоест имуществото му е по-малко), новите акции ще се придобиват по номинал (а обикновено те струват стотинки). Ако пък имуществото е достатъчно, превръщането на вземането в дял от капитала ще става по балансова стойност на акциите. Проектопромените в ТЗ предвиждат и възможността кредиторите да създадат нов надзорен орган (ако желаят). Той действа по време на изпълнението на оздравителния план, като одобрява предварително всички по-важни решения на акционерите. Например, ако кредиторите изберат надзорен орган, то съветът на директорите на предприятието няма да може да сключва сделки с имуществото му.Нов раздел определя реда за осребряване на имуществото. В тази си част проектът предизвика доста възражения от страна на експертите. Те смятат, че някои текстове в него са преписани механично от Гражданскопроцесуалния кодекс, без да се държи сметка за това, че при несъстоятелността може да се продава съвкупност от имуществени права, а не отделни активи. Най-сериозната промяна в тази част е възможността наддаването за въпросните права да започне от цена 1 лев, ако на първия търг за тях не са се явили купувачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във