Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КНСБ със становище по последния вариант на плана за възстановяване

В новата версия на Плана за възстановяване на България, изготвен от служебното правителство, отпадна проектът за рехабилитация на напоителната инфраструктура, по който бяха заложени 847,5 млн. лв. На негово място се създава Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство. 

"В разделът "Устойчиво селско стопанство" липсва напълно инвестиционният проект „Рехабилитация на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите за предотвратяване на последици от неблагоприятни климатични събития“ в размер 847 580 000 лв. Този проект присъстваше в предходни версии. За съжаление, в тази версия изцяло е отпаднал разработеният проект "Реконструкция, възстановяване и модернизация на държавния хидромелиоративен фонд на Република България за устойчиво управление на водите и адаптиране към климатичните промени". Неизвестни са мотивите за отхвърлянето на проекта, а още по-неприемливо е, че тази версия не е обсъждана със земеделската общност. Поради тази причина няма как да подкрепим предложеното преструктуриране", се казва в становище на КНСБ. 

Синдикатът отбелязва, че в структурен план четвъртият вариант все пак е логически подреден и следва европейските препоръки. Обновеният план е от 284 страници, което е с около 70 страници повече спрямо третия вариант.

За КНСБ този план е нов, уникален инструмент на Европейския съюз, който изисква всяко предложение за финансиране на проект да отговаря на точни и строги критерии. Това налага сериозна техническа работа за подготовка и проверка на допустимостта на всеки от проектите. В този смисъл, коментарите са разделени в два основни раздела /общи и специфични/, като в общите коментари синдикатите заявяват, че подкрепят прогнозата за кумулативен растеж на БВП за периода 2021-2025 г. в размер на 21,7 на сто, като пряк резултат от ефекта на плана върху икономиката, но считат, че нивото на амбиция е твърде ниско.

В становището се казва, че съотношението между разпределението на средствата в отделните стълбове продължава да бъде доста нехомогенно. Например, в "Справедлива" и "Свързана" България се предвижда съответно по едва 18 на сто и 17,8 на сто от общия ресурс на целия план, докато за "Зелена България" са отделени 36,8 на сто, а за "Иновативна България" - 27,4 на сто.

В Плана са посочени няколко важни реформи в сектора на енергетиката, но липсват национални стратегически документи, които да осигуряват обвързаност с плановете за развитие. Посочените като реформи мерки за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ фактически са проектни предложения, които следва максимално да са насочени към пазарната реализация, когато са достигнали зрялост.

Според КНСБ, следвайки насоките на ЕК, в планът трябва да има раздел, който да описва как са включени социалните партньори в целия процес. В предната трета версия такъв раздел не е имало, не се открива такъв и в настоящата версия.

В коментарите в часта от плана "Иновативна България" от КНСБ посочват, че този стълб е за повишаването на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки в образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях.

Синдикатът заявя, че подкрепя създаването на национална STEM среда за умения на утрешния ден, защото това е добро продължение на предприетите действия от МОН към дигитализиране на образователните институции в страната. От синдиката настояват по-голяма подкрепа да получат мерките за енергийна ефективност в комбинация с ВЕИ за собствени нужди, както за малкия бизнес, така и за домакинствата.

"КНСБ не подкрепя предложението за пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници поради липсата на пазарни решения и предлагаме темата да бъде насочена към научните програми на ЕС. Напълно липсват проекти по важните направления за внедряване на "умните" мрежи и създаване на условия за работа на енергийните кооперативи, както и за изграждане на общински когенерационни централи и централи за оползотворяване на енергийното съдържание на отпадъците", казват от КНСБ. И информират, че активно обсъждат приложими мерки, които биха направили индустриалния преход в комплекса "Марица изток" устойчив. 

С цялото становище на КНСБ може да се запознаете ТУК. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във