Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КФН спира кражбите от пенсионни фондове

Комисията за финансов надзор прие дълго чаканите изменения на Наредба № 3 от 24. 09. 2003 г., по-известна като наредбата за прехвърлянията. Цялото й название име е За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
Променя се начинът за заплащане на таксата за прехвърляне от страна на осигуреното лице. Защото именно чрез него досега ставаха кражбите на осигурени. Съгласно действащите разпоредби таксата се заплащаше лично от лицето, а в случай че до прехвърлянето му не е платена, дружеството, в което то е осигурено, можеше да си я удържи от средствата по индивидуалната му партида. Практиката показа, че удържането на такса за прехвърляне на партидите на осигурените лица, вместо да е изключение, се е превърнала в правило. Промяната (таксата да не може да се удържа от партидата) отчита целевия характер на натрупванията по партидите и ще допринесе за по-доброто им съхранение, обясняват хората от КФН. Изискването за заплащане на таксата от осигуреното лице също така го ангажира лично и допълнително удостоверява волята му да извърши заявената промяна на участие и прехвърляне на средства в нов пенсионен фонд.
Друга съществена промяна предвижда още при подаването на заявлението за прехвърляне да се подписва и осигурителният договор с новото дружество, в което лицето преминава. Предвидено е, че договорът влиза в сила от момента на прекратяване на правоотношението със старото дружество (датата на прехвърляне на средствата по партидата). Същевременно се запазва възможността лицето да преосмисли смяната на пенсионния си фонд и да оттегли заявлението си.
Предвижда се пенсионното дружество да предоставя на осигуреното лице писмена информация (по образец) за процедурата за промяна на участие и за основните характеристики на управлявания от него пенсионен фонд, което ще му позволи да направи действително информиран избор. Информацията ще се изготвя в стандартизирана форма, което ще даде възможност клиентите лесно и бързо да сравнят условията на пенсионните фондове.
Нов момент е и възможността заявленията за смяна на пенсионен фонд да бъдат подавани освен на хартиен носител и по електронен път, с квалифициран електронен подпис. Това е предпоставка да се запазва конфиденциалността на информацията, намалява се многократно изразходваното от осигуреното лице време за процедурата, спестяват се средства за нотариална заверка на подписа, по-прецизна е идентификацията на лицето, с което се кореспондира.
Уредени са и случаите на прехвърляне - на средства на роднини на осигуреното лице в доброволен пенсионен фонд, както и прехвърляне на средствата, натрупани от лични вноски, след прекратяване на правоотношението с предприятието осигурител при осигуряване в доброволен пенсионен фонд по професионални схеми.
С промените се създава възможност за подобряване на дейността на пенсионноосигурителните дружества, постигане на по-ефективно регулиране и контрол от страна на надзорния орган и по-добра защита на интересите на осигурените лица, декларират от КФН.

Каре

Над 90 хил. българи сменили фонда до юни
Процесът по смяна на пенсионния фонд през второто тримесечие на тази година леко се забавя в сравнение със същия период на миналата, показват данните на КФН.
През второто тримесечие на 2011 г. са подадени общо 53 754 молби за смяна на пенсионния фонд, а общата сума на прехвърлените средства е 54.312 млн. лева. За същото тримесечие на миналата година са били подадени 61 058 молби, а размерът на прехвърлените средства по индивидуалните партиди на хората, осигуряваще се в тези фондове, е бил 58.471 млн. лева.
През първото полугодие общо 90 203 българи са подали молби за смяна на фонда, в който превеждат вноските си по т.нар. втори стълб на социалното осигуряване. Общият размер на прехвърлените средства е 103.745 млн. лева.
Бумът по смяната на пенсионни фондове отмина през 2008 и 2009 година. Процесът обаче не е спирал напълно, тъй като много от пенсионните фондове все още не могат да преодолеят срива в доходността, който се получи през 2008-2009 година. Тогава само в рамките на около половин година доходността на вложените средства стана отрицателна и част от натрупаните до момента средства по личните партиди на хората бяха изгубени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във