Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР утвърди образец на договор за продажба на ток на небитови потребители

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди образец на типов договор за продажба на електрическа енергия на небитови потребители.

Със сключването на типови договори небитовите клиенти, които до 1 октомври не са излезли на свободния пазар на електроенергия, ще могат останат при досегашния си доставчик до края на юни 2021 г.

Типовият договор е систематизиран в десет раздела. Те съдържат: предмета на договора, срока и условията за влизането му в сила, правата и задълженията на страните, цени, фактуриране и плащания, условията и реда за временно преустановяване и възстановяване продажбата на електрическа енергия, условията и реда за изменение и прекратяване на договора, отговорности и санкции, както и решаване на спорове и непреодолима сила.

Освен това е прието предложението след сключването на договорите, при поискване доставчикът на електроенергия да бъде задължен да ги изпрати на клиента по електронен път или да осигури възможност за получаването им на място в център за обслужване на клиенти.

Също така клиентът има право да избере вида на фактурата – хартиена или електронна, както и да поиска извършване на проверка в случай на съмнения за неточна сметка за доставената електрическа енергия. Не по-късно от 3 (три) работни дни преди края на месеца, предхождащ месеца, от който съответните цени влизат в сила, доставчикът е длъжен да обяви на своята интернет страница цените за всички тарифи по отделните тарифни планове.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във