Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР утвърди коригираните цени за парното и топлата вода за 9 месеца назад

75,975 млн. лв. с ДДС е утвърдената сума, която ще се възстанови на 22 дружества от сектор "Топлоенергетика" за доставената на клиентите топлинна енергия и за произведената електрическа енергия по високоефективен способ за периода 1 юли 2019 - 31 март 2020 г. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с коригирането на цените за изминали периоди.

Изчислените суми са формирани, след като са отчетени разликите в цените на природния газ по отделни месеци, както и потребените от дружествата количества природен газ, отбеляза енергийният регулатор.

Промяната е намаление средно с 10.16%. И конкретно за топлофикациите по градове:


  • София - намаление с 11,16%

  • Пловдив - 5,76%

  • Плевен - 4,06%

  • Бургас - 4,39%

  • Варна - 0,00%

  • Враца - 5,49%

  • Разград - 7,71%

  • Русе - 0,13%

  • Перник - 0,58%

За топлинната енергия с топлоносител гореща вода на 22 топлофикационни дружествата се възстановяват суми в размер 33,476 696 млн. лв. без ДДС или 40,172 035 млн. с ДДС. Тези суми дружествата трябва да възстановят в сметките на потребителите за ползваната от тях топлинна енергия през изминалия период. За потребителите на прогнозен отчет корекциите ще бъдат отразени в изравнителните сметки, а за потребителите на реален отчет корекцията ще стане в първата получена от тях месечна фактура.

За произведената от топлофикационните дружества високоефективна електрическа енергия се възстановяват 27,808 963 млн. лв. без ДДС, или 33,370 755 млн. лв. с ДДС.

В  решението на комисията са отчетени разликите в цените на природния газ за всеки месец от периода 05.08.2019 г. до 31.03.2020 г., приети с няколко последователни решения на регулатора - на 08.05.2020 г., 13.05.2020 г. и 20.05.2020 г.

Въз основа на месечните данни за консумацията на природен газ от всяко едно топлофикационно дружество, са определени и сумите, които „Булгаргаз“ ЕАД следва да възстанови на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, както и на дружествата, закупували природен газ за посочения период.

След приспадане на разходите за закупуване на природен газ за периода 05.08.2019 г. - 31.03.2020 г., за периода 01.07.2019 г. - 30.06.2020 г. са изчислени цените на топлинната енергия, както и преференциалните цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

В ценовото си решение регулаторът е отчел и изисканата от дружествата информация с отчетни данни за продадените количества на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и на продадените количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода и водна пара, разпределени по месеци за периода от 01.07.2019 г. до 31.03.2020 г.

Кога ще се разплатят топлофикациите на абонатите?

Всички топлофикационни дружества предстои в 30-дневен срок да направят своите преизчисления и във фактурите на клиентите им ясно да обозначат както съответния период, така и съответното намаление. За абонатите, които заплащат сметки на месечна база, приспадане на дължимите суми следва да бъде направено в първата възможна фактура. Ако сумата е по-голяма, приспадането ще продължи до изчерпване на размера на намалението. За потребителите, които са на прогнозен отчет и заплащат ползваната топлинна енергия на годишна база, възстановяването на дължимите им суми ще бъде направено в изравнителните сметки. В тях изрично ще бъде посочена точната сума, която ще им бъде приспадната.

  

Facebook logo
Бъдете с нас и във