Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР реши: Природният газ поскъпва с 10%

От днес природният газ поскъпва с 10%. Така един мегаватчас ще струва 24,76 лева. Решението е взето от Комисията за енергийно и водно регулиране по искане на държавната компания "Булгартрансгаз". Независимо от увеличението на цената на природния газ, цената на електрическата и на топлинната енергия остават непроменени.

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" заявление за утвърждаване на цена за месец октомври 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт".

В приетото от регулатора решение е отчетена предложената на 1 октомври от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на природния газ, в която е отразена постъпилата информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 30 септември, за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. септември 2020 г. на Европейската централна банка, както и за осреднените цени на алтернативните на природния газ горива /мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%/, към 30.09.2020 г.-

С решението на Комисията утвърдената цена на природния газ от 1 октомври  е в размер на 24,72 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За  септември утвърдената цена на природния газ беше в размер на 22.46 лв./MWh.

В утвърдената цена на природния газ от 24,72 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка"  и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във