Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР проверява сигнали за манипулация на пазара на електроенергия

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проверява повече от 30 сигнала за нередности и манипулации на пазара за търговия на едро с електроенергия. Сигналите са подадени от Българската независима енергийна борса, Асоциацията свободен енергиен пазар ( АСЕП), пазарни участници и техни сдружения. 

Повод за това е полученото на 30 септември 2020 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) писмо от Ивайло Найденов, изпълнителен директор на Българската Федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). В писмото се поставят важни въпроси във връзка с гарантиране на прозрачността на пазара на едро на електроенергия и недопускане на търговски практики, които биха довели до манипулации и изкривяване на конкуренцията на пазара.

Освен това организацията се поставя и въпроса, че енергийният регулатор не е предоставил информация за напредъка на проверката по подаден сигнал във връзка със сключена сделка на 16 юли от 2020 г. от „Топлофикация София“ ЕАД на пазарен сегмент „двустранни договори“, екран „непрекъсната търговия“, както и дали са установени нарушения на пазарните правила.

Председателят на КЕВР Иван Иванов изпрати писмено становище до изпълнителния директор на от БФИЕК в отговор на запитване от организацията. В него той изяснява, че всички тези проверки по закон се извършват в пълна конфиденциалност и не се допуска разпространение на каквато и да е информация по тях. Причината е, че трябва да бъдат спазени принципите на справедлив процес.

"За всеки отделен случай КЕВР е длъжна регулярно да обменя с АСЕР информация за тяхното развитие, като при този обмен се спазват строги правила за гарантиране на пълна конфиденциалност и недопускане на изтичане на каквато и да е информация по текущи случаи. Това задължение произтича и от изискването, заложено в REMIT, при проучванията да се спазват принципите на справедлив процес, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз", се изтъква в писмото на КЕВР.

Именно заради това към момента КЕВР не може да предоставя конкретна информация за хода и резултата от текущи разследвания. 

„В дейността си при разследвания на случаите за установяване на нарушения по REMIT Комисията се стреми да отговори на очакванията на обществото и да гарантира, че потребителите и другите участници на пазара могат да имат доверие в интегритета на пазарите на електроенергия и природен газ, както и че цените, определени на пазарите за търговия на едро с енергия, отразяват ненарушено и конкурентоспособно взаимодействие между търсене и предлагане и че не могат да се извличат неправомерни печалби от пазарни злоупотреби. В изпълнение на своята роля и задача да спомага за увеличаването на интегритета и прозрачността на пазарите на търговия на едро с енергия и да насърчава откритата и честна конкуренция на пазарите за търговия на едро с енергия в полза на крайните потребители на енергия, КЕВР винаги ще разчита на информация и от пазарните участници, които имат най-добър поглед върху прилаганите пазарни практики и евентуални пазарни злоупотреби“, се посочва в заключение на писмото на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов до БФИЕК.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във