Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР прие правила за работа на борсовия пазар на ток

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия. Основната цел на приетите правила е да се постигне сигурност и яснота в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията на електрическа енергия на организирания борсов пазар, като се регламентират правата и задълженията на търговските участници.

Чрез днешното решение се обхваща цялостната дейност на борсовия оператор, включително на трите пазарни сегмента - „Ден напред“, „В рамките на деня“ и Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия чрез двустранни договори.  В  отделни глави са регламентирани процедурите за регистрация и достъп на търговските участници до електронните системи за търговия и сетълмент, правилата за оттегляне, отстраняване и изключване на търговски участници от борсовия пазар, реда, начина и условията за осъществяване на търговия на отделните пазарни сегменти. 

Приетите правила уточняват и действията, пораждащи финансови взаимоотношения и финансови задължения, както и предоставяните услуги по сетълмент на всички сегменти на борсовия пазар на електрическа енергия.Също така  е уредена и отговорността на търговските участници при неизпълнение на задължения, произтичащи от участието им на борсовия пазар, както и от сключени договори за търговия на този пазар.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във