Банкеръ Daily

Позиция на работодателите

КЕВР премълчава монополния тормоз на „Булгартрансгаз“ върху потребителите

Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати позиция до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, Иван Иванов, относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“. 

Според работодателите продължава премълчаваният от КЕВР монополен тормоз на „Булгартрансгаз“ върху българската икономика и домакинства с въвеждане на нови и нови изисквания към потребителите на природен газ.

"Намеренията на „Булгартрансгаз“ за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен газ, подкрепени неясно защо и от Министерството на енергетиката и КЕВР, с оправданието, че това се налага в съответствие с изискванията на Европейския съюз, са подвеждащи. В нито един европейски документ няма изискване за увеличение на цените за пренос на природен газ. Единственото обещание на България към ЕС е, че трябва да въведе
„входно-изходния модел“, се казва в позицията. 

Според тях е учудващо, защо същият не е въведен още през 2011 г. Също така работодателите считат, че нарастването на цените на преносния оператор и обществения доставчик се обосновава от приетите от КЕВР множество подзаконови нормативни документи, без да се изпълнят изискването на Закона за нормативните документи (чл. 18а) за предварителна оценка на въздействието, с което се пропусна възможността да се анализира въздействието върху сектора, енергетиката и икономиката като цяло.

"Ние не сме против „входно-изходния модел“, но сме против непрекъснатото увеличение на тарифите за пренос на газ до българските индустриални потребители без икономически обоснована необходимост от това", казва още бизнесът.

По данни на работодателите монополното положение на „Булгартрансгаз“ е позволило в периода 2007-2016 г. да формира средногодишна оперативна печалба1 от около 150 млн. лв., като само за 2016 г. оперативната печалба е 155 млн. лв., а нетната печалба е 73 млн. лв. Забележете – при незапълване на тръбата за пренос! Освен това, „Булгартрансгаз“ с мълчаливото съгласие КЕВР е преостойностил активите си, като е увеличил тяхната стойност над 3 пъти за същия период.

В тази връзка предлагат да се отложи влизането в сила на всички нормативни и ненормативни актове (наредби, методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до изготвяне на оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във