Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР предлага с 6,67 % по-ниска цена на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране  предлага цената на природния газ да бъде с 6,67 % по-ниска през май. На открито заседание днес регулаторът обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за май, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз"  и "Газпром экспорт" и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е в резултат на измененията в договора за доставка между „Булгаргаз”  и  „Газпром экспорт” от 2 март.  Считано от 05 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула. 

„Булгаргаз“ е представил към заявлението справка за общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.   След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“  данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 май 2020 г. да бъде в размер на 23,52 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за месец април  2020 г. в размер на 25.20 лв./MWh намалението е със 1,68 лв./MWh или с 6,67%.

Предложената цена в размер на 23,52 лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“ и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

Изпълнителният директор на “Булгаргаз“  Николай Павлов, който участва дистанционно в откритото заседание, заяви че докладът отразява обективно информацията, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 май 2020 г.  Той се ангажира дружеството допълнително да предостави на КЕВР информация за пазарните индекси и усреднения курс на долара, обхващащи периода до 30.04.2020 г.  Данните ще бъдат входирани в КЕВР на 1.05., като по този начин регулаторът ще разполага с цялата необходима информация, за да може същият ден да утвърди с решение цената на природния газ за м. май.

Според изпълнителния директор на “Булгаргаз“ очакванията на дружеството са новите актуализирани данни да доведат до още по-голямо намаление на цената от предвидените 6,67%. Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов посочи, че след получаването на актуалните данни към 30.04.2020 г., на закрито заседание на 1.05.2020 г. регулаторът ще приеме окончателното си решение, в което ще  отрази всички настъпили промени.     

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във