Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР обсъжда промени в търгуването на електрическа енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществени обсъждания на проекти за промяна на правилата за търговия с електрическа енергия и на принципите за работа на организирания борсов пазар, където тя се предлага.

Измененията на Правилата за търговия с електрическа енергия ще променят функционирането на балансиращия пазар у нас. Действащата нормативна уредба по отношение на доставката на балансиращи услуги се привежда в съответствие с актовете на Европейския съюз за електроенергийно балансиране и за експлоатацията на системата за пренос на електроенергия. Взети са предвид и изменения в националното законодателство.

С изменения в разпоредбите на Методиката за определяне на цените на балансиращата енергия се въвежда единна цена за излишък и недостиг (небаланс) на балансиращия пазар.

Въвежда се и 15-минутен интервал за сетълмент (прехвърляне на електрическа енергия), като по този начин се създава възможност участниците на пазара да могат да се балансират възможно по-близко до реалното време, съгласно часовете на затваряне на пазара на балансиращите услуги.

С измененията ще се постигне по-справедливо разпределение на разходите за небаланси между търговските участници на пазара на електрическа енергия. Това ще доведе до постигането на целта за енергийни доставки при минимални разходи, което е приоритет в Закона за енергетиката и допринася за изпълнението на основната цел на ЕС в електроенергетиката, а именно - създаване на напълно работещ и взаимосвързан вътрешен енергиен пазар, допринасящ за сигурността на енергийните доставки, за повишаване на конкурентоспособността и гарантиране на възможност за всички потребители да купуват енергия на поносими цени.

За втори път Комисията обсъжда проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия. Промените се налагат заради динамично променящите се условия на пазара на електрическа енергия, заради ръста на цените на енергията и необходимостта от ефективно управление на финансовия риск.

Промените ще допринесат за по-ефективната работа на борсовия оператор, по-малки колебания в цените на електрическата енергия и по-голяма конкуренция между производителите и търговците. Очакванията са по-големият потенциален пазар за продажбите и покупките да повиши надеждността на българския пазар на електрическа енергия и да бъде в интерес на всички участващи в него.

Борислава Кирилова

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във