Банкеръ Daily

Управление и бизнес

КЕВР даде лицензи за борсова търговия с газ на две компании

Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди и издаде лицензия за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ” за срок от 35 години на държавната „Газов Хъб Балкан“ и частната „Българска енергийна търговска платформа“, става ясно от решения на регулатора. Исканията бяха разгледани на закрити заседания в края на март.

„Газов Хъб Балкан“ - София

се управлява от „Булгартрансгаз“. На борсовия пазар у нас са регистрирани 39 потребители, а прогнозите са всяка следваща година те да нарастват с десет. Дружеството очаква 67% от потреблението на природния газ в България да минава през борсовия пазар на синьо гориво.

С получаването на лиценз за борсова търговия „Газовият Хъб Балкан“ ще обезпечи работата на оператора на газопреносната мрежа „Булгартрансгаз“, който има издаден лиценз за 35 години. От дружеството посочват още, че в страната се очаква да бъдат издадени лицензи за пренос на природен газ и на други оператори на газопреносни мрежи. 

Капиталът му е в размер на 500 000 хил. лева, разделен на 500 000 обикновени, налични, поименни винкулирани акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Едноличен собственик на капитала на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е „Булгартрансгаз“ ЕАД. Дружеството се управлява по едностепенна система на управление от съвет на директорите в състав: Владимир Асенов Малинов (сега изпълнителен директор на "Булгартрасгаз"), Захари Константинов Дечев и Кирил Димчов Равначки, като се представлява от Кирил Димчов Равначки. 

Частната компания

„Българска енергийна търговска платформа” АД - София

предвижда да разшири вида на предлаганите от нея продукти и да подпомагне търговията с природен газ в страната и по-широкото му използване у нас - за промишлени и битови нужди.

От дружеството посочват, че срокът на лицензията отчита перспективите в развитието на дейността му, свързана със създаване, развитие и функциониране на организиран борсов пазар на природен газ и газови деривати в България, който в момента се намира в началото на процеса на либерализация на пазара. За изпълнението на поставените цели „Българска енергийна търговска платформа” АД заявява, че ще осигури внедряването на електронна платформа за търговия, която да улеснява както потребителите на природен газ, така и операторите на газопреносни мрежи да реализират своите краткосрочни нужди за балансиране чрез търговия, както и да посрещне потребностите на търговци, клиенти и потребители в дългосрочен период.

„Българска енергийна търговска платформа” АД има за предмет на дейност: организиране на регулиран борсов пазар за осъществяване на електронна търговия, посредством която се сключват сделки за покупка или продажба на природен газ и газови деривати, чрез изграждане и функциониране на електронна платформа. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 хил. лева, разделен на 1000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 50 лева всяка. Според акционерна книга на „Българска енергийна търговска платформа“ АД, капиталът на дружеството е собственост на трима акционери, както следва: Искър Василев Искров – 400 броя акции (40%); Георги Цветанов Найденов – 350 броя акции (35%); Адвокатско дружество „Киров и Братулева“ – 250 броя акции (25%).

Управител на частната газова борса е Искър Искров, който е член на съвета на директорите на "Агрополихим" - торовият завод е  един от големите потребители на природен газ у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във