Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„КЦМ 2000“ вече е едноличен собственик на фирма за добив на метални руди

Цинкът е третият най-използван цветен метал след алуминия и медта с приложение в различни сфери на индустрията, строителството на сгради и инфраструктура, селското стопанство, медицината и други.

"КЦМ 2000“ АД – Пловдив и Румен Иванов Цонев могат да осъществят концентрация като придобият съвместен контрол върху „Върба Батанци“ АД – Мадан. Комисията за защита на конкуренцията е разрешила приключването на сделката, съобщиха от регулатора. Фирмите са задължени да уведомят предварително КЗК за намерението си да осъществяват такава сделка, когато сумата от общите обороти на всички играчи в покупко-продажбата на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лева.

Купувачите ще купят пакет от 25 000 акции с номинална стойност от 1 лев всяка от акциите на „Върба-Батанци”. В резултат на тази концентрация „КЦМ 2000“ ще има възможност да реализира голяма инвестиционна програма, насочена към подобряване на екологичното състояние на предприятията и експлоатираните рудници. Придобиването на „Върба Батанци” ще доведе до стабилност на суровинната база на „КЦМ“ в дългосрочен план в полза на дела на местните концентрати, съкращаване на административните разходи в групата предприятия, подобряване на управленската структура, както и до икономия от мащаба.

„КЦМ 2000“ се развива в областта на иновациите и предприемачеството, производствена, търговска и външнотърговска дейност, маркетинг и консултантска дейност, финансиране на дружества, в които дружеството участва. Другият участник в сделката - Румен Цонев, е член на съвета на директорите на „Върба Батанци“ и председател на борда на директорите и главен изпълнителен директор на „КЦМ 2000“.

В момента акционерният капитал на „Върба Батанци“ е разпределен поравно между „КЦМ 2000“ и „Минстрой холдинг“ АД. Предметът на дейност на фирмата е свързан добив на метални подземни богатства – оловно-цинкова руда и преработката ѝ до оловен и цинков концентрати. Във връзка с преминаване към нов минен модел през последните седем години са инвестирани в съвременно минно оборудване, с което се увеличава добивът на руда и концентрати. „Върба-Батанци” осъществява едноличен контрол върху  „Горубсо-Мадан” АД. Двете фирми са интересни за придобиване, тъй като „Върба-Батанци” има концесия за добив и експлоатация на подземни богатства - оловно-цинкови руди. А „Горубсо-Мадан” осъществява добив и преработка на оловно-цинкови руди, производство на оловно-цинкови концентрати и минно  строителство.

Акционерният капитал на купувача „КЦМ 2000“ е разпределен между голям брой акционери – индивидуални инвеститори фирми, като няма акционер, притежаващ над 25% от книжата с право на глас. Компанията контролира 94.5% от капитала на металургичния комбинат „КЦМ“ АД, който произвежда цветни метали.

В резултат на сделката ще се осъществи вертикална концентрация между производител на оловен и цинков концентрат („Върба-Батанци”) и производител на олово и цинк („КЦМ”). „Върба – Батанци“  доставя концентратите на „КЦМ“, което преработва тези суровини до краен продукт – олово метал и цинк метал, предмет на по-нататъшна продажба. По този начин ще бъдат засегнати четири вертикално свързаните продуктови пазари. Това са производството и реализацията на оловен концентрат и на цинков концентрат (пазар нагоре по веригата), както и този на производство и реализация на олово метал и на цинк метал (пазар надолу по веригата).

Комисията за защита на конкуренцията приема, че тази сделка не би могла да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответните пазари, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо положение.  Това е основанието на регулатора да разреши тази концентрация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във