Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Как ще се определя линията на бедност в бъдеще?

Българската стопанска камара изпрати становище до социалното министерство във връзка с представените проекти на  Министерски съвет за приемане на Методика за определяне на линията на бедност за страната. 

От доклада на социалния министър Бисер Петков става ясно, че с проекта на Методика за определяне на линията на бедност за България се хармонизира българската правна уредба с изискванията на методологията на Евростат за определяне на този праг в Европейския съюз. Това според зам.-председателя на Камарата Димитър Бранков предполага следване на аналогичен „огледален подход“ при формулиране на съответните показатели, на техния стойностен състав и значение, вкл. при използването им за цели на политиките на социално подпомагане, социално осигуряване и гарантиране на свързаните права.

"С въвеждането на определението за линия на бедност, дефинирана като „60% от средния разполагаем нетен доход на еквивалентна единица“, вместо от медианния разполагаем нетен доход на еквивалентна единица, се заобикаля Методиката на Евростат за определяне на линията на бедност, въведена в съответствие с цитирания европейски регламент. От тази гл. т., линията на бедност следва да се определя ежегодно като „60% от медианния разполагаем нетен доход на еквивалентна единица“ по данни от предходната година при което отпада необходимостта да се индексира с ръста на цените на т. нар. малка потребителска кошница. Във връзка с горното предложение, използването на линията на бедност за целите на социалната и осигурителна политика, при необходимост, следва да бъде обвързано с промени на конкретните размери на референтни прагове и размери на предоставяни помощи и добавки в законовата и подзаконова уредба", се казва в становището.

Освен това в представения проект на Методика според Бранков липсват примерни числови разчети за това как изглеждат резултатите от нейното прилагане за минали години, т. е. конкретните разчетни размери на този прак, например за 2017, 2018, текущата 2019 и 2020 г.

Друг проблем, изтъкнат в становището, е, представената частична предварителна оценка на въздействието е непълна, тъй като очевидно ще има въздействие върху бюджета, доколкото промяната на линията на бедност ще въздейства върху общия размер на получаваните помощи. Затова БСК предлага НСИ да публикува ежегодно края на август данни за медианния доход и медианната работна заплата за предишната година.

В заключение БСК е готова да подкрепи проекта на методика, регламентиращ нов алгоритъм за определяне на линията на бедност при условие, че бъдат възприети представените предложения и внесени съответни промени в текста на методиката. 

Линията на бедност ще се изчислява по друга методика от 2020 г. и ще се прилага и при изчисляването на месечното подпомагане за хора с увреждания.

Промяната се предлага от Министерството на труда и социалната политика. Проектът на методиката и мотивите на вносителя са публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации.

Сега действащата методика за определянето на линията на бедността се основава на статистическото наблюдение на бюджетите на 3020 домакинства. Новата методика ще се базира на статистическото наблюдение на бюджетите и условията на живот на 8200 домакинства.

През 2018 г. линията на бедност остава непроменена спрямо 2017 г., в същото време относителният дял на бедното население спада от 23,4% на 22%, което е най-ниското ниво от 2015 г. насам. Лек спад отбелязват и другите два индикатора за доходното неравенство, наблюдавани от НСИ – съотношението между доходите на най-богатите и най-бедните 20% от населението. Най-голямо подобрение в данните се вижда в комбинирания индикатор – относителният дял на лицата, живеещи в риск от бедност и социално изключване. През 2018 г. те намаляват с 450 хиляди души и вече са 2,3 млн. (32,8% от населението).  Този индикатор включва лицата от всички домакинства, при които се е материализирал един от трите водещи риска – бедност, материални лишения и нисък интензитет на икономическата активност. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във