Банкеръ Daily

Зам.-министър Иван Демерджиев иска проверка:

Как се разпределят делата за смени на шефове на публични компании

Заместник-министърът на правосъдието Иван Демерджиев изпрати сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) с искане за извършване на проверка спазват ли се правилата за случайното разпределение на делата по отношение на исканията за спиране на регистърни производства, свързани със заявени промени в състава на органите на управление и надзор на публични предприятия, съобщиха от пресцентъра на правосъдното ведомство.

Причина за това са информация и сигнали, изпратени до Министерството на правосъдието от различни министерства, че голяма част от исканията за спиране на регистърното производство, свързани със заявени промени в членствения състав на органите на управление и надзор на публични предприятия, попадащи под обхвата на Закона за публичните предприятия, са разпределени и съответно разгледани от трима съдии в Софийския градски съд.

„При това не става ясно как са били разпределени тези производства между различните съдии и спазени ли са в тази връзка правилата, залегнали в единната методика по приложението на принципа на случайното разпределение на делата“, се сочи в сигнала.

При откриване на нарушения на правилата за случайно разпределение на делата, заместник-министър Демерджиев очаква от ИВСС да бъдат дадени препоръки за тяхното отстраняване, а ако са налице предпоставки за ангажиране на дисциплинарна отговорност – да се уведомят административният ръководител на СГС и съдийската колегия на ВСС.

В писмото на ресорния на Агенцията по вписванията заместник-министър се посочват и примери за формирана неправилна практика на състави на Софийския градски съд, отнасяща се до предпоставките за допускане на спиране на регистърното производство по чл. 536, ал. 1 във вр. чл. 19, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Очакванията към Инспектората са да бъдат предприети действия за своевременно преустановяване на неправилната практика на отделни състави на СГС, ако такава бъде констатирана.

Преди седмица зам.-министър Иван Демерджиев изпрати писма до ръководителите на Софийския градски съд и на Софийския апелативен съд с предложение да свикат общи събрания на съдиите, за да се уеднакви практиката по оспорването на министерските заповеди за смяната на бордовете на държавни дружества и спирането на регистърните производства от съдилищата. Няма обратна информация от съда да са предприети действия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във