Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кадастралната карта покрива вече почти цялата страна

Дирекция "Геодезия, картография и кадастър" в Агенцията по геодезия, картография и кадастър се разделя на две дирекции: "Кадастрална и специализирани карти" и "Геодезия и картография" като функциите й се поемат от новите две дирекции, съобщиха от Министерството на строителството и регионалното развитие.

Това се предвижда в проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на АГКК. Предложеният проект е публикуван за обществено обсъждане.

Промените в Устройствения правилник са свързани с приключването на преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, в резултат на което отпадат задълженията на дирекция "Геодезия, картография и кадастър" по изпълнение на тази дейност, става ясно от мотивите на вносителите.

С преструктурирането на специализираната администрация на АГКК няма да се променя досегашната обща щатна бройка на ведомството, а числеността на служителите в новите дирекции се намалява от 39 на 30 щатни бройки. Останалите девет щатни бройки от досегашната дирекция се прехвърлят към службите по геодезия, картография и кадастър. По този начин ще се обезпечат ресурсно службите, за да се подобри обслужването в тях.

В изпълнение на изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност се създава длъжността "Служител по мрежова и информационна сигурност", който е на пряко подчинение на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.   

След извършване на изменението общата численост на АГКК от 417 щатни бройки се запазва.  

Покритието на страната с кадастрална карта се изпълнява според заложените срокове. Вече почти е завършено преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, като към края на миналата година тя покрива 95% от територията на страната. 

Кадастърът ще продължи да се развива, като бъде надграждан с допълнителни слоеве за още видове подземни комуникации. Целта е в кадастралната карта да бъдат отразени всички данни за всеки един имот, така че хората да разполагат с информация в системата за всичко, което им е необходимо на едно място.

В момента практически всеки компютър, свързан с интернет, е точка за достъп до системата на агенцията. Работи се вече и за създаване на специализираните карти.

Основни функции на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са:

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър сред основните функции на агенцията са по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на цялата страна, както и извършване на административно - техническо обслужване на гражданите, ведомствата, общините и други потребители на кадастрална информация. Агенцията води и регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография.

Секторите, в които има необходимост от данните, които агенцията събира, създава, поддържа и съхранява са: пазарът на недвижими имоти, териториалното и устройствено планиране, инфраструктурата и опазването на околната среда.

Клиентите на агенцията са два типа: гражданите като собственици на недвижими имоти и ключовите клиенти. Ключовите клиенти може да се разделят на няколко основни групи, като всяка група има своите специфични изисквания: централни администрации, общински администрации, правоспособни лица, съдилища, съдии по вписвания, нотариуси, агенции за недвижими имоти, търговски банки, инвеститори,дружества в областта на енергетиката, държавни и частни съдебни изпълнители.

Всички административни услуги, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, които се изпълняват без уведомяване на заинтересованите страни в административното производство и без издаване на заповед по време на извънредното положение, се изпълняват по досегашния ред, съобщават от агенцията. Това се отнася и за едни от най-търсените услуги като изваждане на скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и удостоверителни документи.

В електронен вариант гражданите могат да заявят скица на имот или схема на самостоятелен обект, удостоверения, да направят справка по кадастрална карта, да потърсят информация за имот или сграда само чрез въвеждане на адрес или чрез идентификатор, да получат извадка от архивен план и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във