Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът прие Конвергентната програма за периода 2019-2022-ра

Конвергентната програма за 2019-2022-ра е структурирана в седем части. Първата представя общата рамка на правителствените икономически политики и цели. Във втората част е анализирано икономическото развитие на страната по отношение на ключовите макроикономически показатели, като е представена и прогноза за тяхното развитие. Третата част съдържа описание на стратегическите цели на фискалната политика по отношение на бюджетния баланс и правителствения дълг. В четвъртата е направен анализ на чувствителността на прогнозите в основния макроикономически сценарий, като е разработен алтернативен вариант. Част пета и част шеста са посветени на устойчивостта и качеството на публичните финанси, а седмата част прави преглед на институционалните характеристики на публичните финанси - бюджетни процедури и национални бюджетни правила.

За постигане на балансиран растеж, устойчива конвергенция и увеличаване на благосъстоянието на населението, ще продължат действията, насочени към премахването на пречките пред инвестиционната дейност на частния сектор, подобряване качеството на предоставяните публични стоки и услуги, инвестиции в инфраструктура, увеличаване на финансирането в области като образование, здравеопазване и социална закрила, подобряване ефективността и ефикасността на администрацията. Данъчната политика остава предвидима, ориентирана в посока насърчаване на развитието на бизнеса и инвестиционната активност, чрез запазване на ниските данъчни ставки за преките данъци, широка данъчна основа и малко на брой данъчни преференции. Правителството ще продължи политиките за повишаване на събираемостта на данъците, борбата със сенчестата икономика и недекларирания труд.

Конвергентната програма се изготвя ежегодно, в съответствие с правилата на Пакта за стабилност и растеж на Европейския съюз и с графика на т.н. Европейски семестър - инициативата за предварителна координация на икономическите политики в общността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във