Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът предлага иновативни производства в селските райони

От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини.

Правителството одобри позицията на  България за предстоящото неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. То ще се проведе в периода 5-7 септември в Любляна, Словения. Темата, избрана от Словенско председателство, е „Засилване на диалога между градските и селските райони”.

В позицията на страната ни се подчертава, че основните предизвикателства пред селските райони са намаляването и застаряването на населението, което затруднява ефективното функциониране на пазара на труда. С оглед ускоряване на развитието на икономиката в тези райони е необходимо да се инвестира в иновации и технологични производства. Те ще имат принос за диверсификация на икономиката на селските райони, за създаване на допълнителна заетост, ограничаване на отлива на младите хора и намаляване на риска от обезлюдяване и бедност.

В рамките на новия програмен период, следва да бъде осигурен целенасочен финансов принос в селските райони, чрез продължаващо интегриране на териториалните инвестиции и взаимодопълващи се мерки по линия на различни европейски фондове, механизми и програми. В тази връзка България предвижда увеличаване на финансирането за подхода „Воденото от общностите местно развитие“, най-вече със средства по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, но също така с подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. 

Земеделското министерство обяви, че за програмния период 2021-2027 целите в Програмата за развитие на селските райони са насочени към
биологичното производство, необлагодетелстваните райони, стартовата помощ за млади земеделски стопани, подпомагането на малки стопанства, както и инвестиции в стопанствата, преработката на селскостопански продукти и неземеделските дейности.

Предвижда се подпомагане на млади и малки земеделски стопани под формата на грант в случай, че стопанството им е до 20 000 евро. Безвъзмездното плащане ще е в размер на 100% грант, който да бъде достъпен до по-голям брой земеделски стопанства и по-лесен и достъпен начин на кандидатстване.

Развитието на селските райони е „вторият стълб“ на общата селскостопанска политика, която подсилва „първия стълб“ на подпомагането на доходите и пазарните мерки чрез укрепване на социалната, екологичната и икономическата устойчивост на селските райони. 

Приносът на Общата селскостопанска политика  към целите на ЕС за развитие на селските райони се подкрепя от Европейския земеделски фонд за развитие. Бюджетът му за периода 2021—2027 г. възлиза на 95,5 милиарда евро, които включват инжекция от 8,1 милиарда евро от инструмента на ЕС за възстановяване от пандемията. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във