Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът осигури 42 млн. евро за изграждане широколентов интернет в селските райони

Широколентов интернет ще може да бъде изграден в селските райони в максималния му обхват. Това стана ясно след като на днешното правителствено заседание, кабинетът  взе решение да бъдат осигурени 42 млн. евро за целта.

Сумата е част от общо 70 млн. евро, които се прехвърлят между различни мерки по Програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.), съобщиха от прес-центъра на земеделското ведомство.

Министерският съвет е одобрил десето изменение на Програмата, с което се осигурява балансирано и ефективно насочване на финансовия ресурс, в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво.

С изменението на Програмата се разширява обхватът на подпомагане по мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“ във връзка с включване на нови защитени зони по Директивата за опазването на дивите птици и по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. „Изменението е важно, защото още от 1 март ще можем да предоставим компенсаторни плащания по мярката 12 на земеделските стопани, които попадат в обхвата на новоиздадените заповеди“, това е изтъкнала министърът на земеделието храните и горите Десислава Танева.

Министър Танева е посочила още, че ще бъде осигурено и допълнително финансиране за местните поделения на вероизповеданията, в това число църкви и манастири, по мярка 7.6 за всички кандидати, кандидатствали по последния прием.

Facebook logo
Бъдете с нас и във