Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът одобри 970 млн. лв. вноска на БЕХ за компенсации

Министерският съвет одобри на редовното си заседание целева вноска от страна на „Български енергиен холдинг“ ЕАД към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) в размер 970 милиона лева.

Средства следва да се осигурят за БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества - производители на електрическа енергия. Техният размер е изчислен на база отчетни данни за месец август и прогнозни - за септември 2022 година.

Средствата са предвидени за покриване на разходите за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносните и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, употребена за технологични разходи за периода от 1 юли 2022 година до 30 септември 2022 година.

Съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, ФСЕС следва да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, за съответния месец и базовата цена от 250 лв./MWh за периода от 1 юли до 31 декември 2022 година.

За да се извършат предвидените компенсации, в Закона е предвидено публичните предприятия от сектор енергетика със 100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ .

Размерът на вноските се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.

Борислава Кирилова

Facebook logo
Бъдете с нас и във