Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът облекчи условията за регистриране на цените на лекарствата

. Промените в наредбата трябва да доведат и до прецизиране на разпоредбите, касаещи определянето на референтната стойност на имунологични лекарствени продукти, съдържащи ваксини или токсини, или серуми. 

Правителството прие на днешното си заседание проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

Новите правила въвеждат промени, касаещи подобряване на процесите по ценообразуване и реимбурсиране, оптимизиране процеса по проследяване ефекта от терапията на лекарствени продукти, сроковете за извършване, както и възможността за удължаване периода на проследяване за лекарствените продукти, за които поради малък брой пациенти събраната информация не е достатъчна за анализ. Прецизират се и разпоредбите, касаещи възможността за увеличаване на цените на лекарствените продукти, за да се избегне противоречиво тълкуване.

Също така се въвежда облекчен режим при някои лекарствени продукти, които подлежат на периодична проверка на цените в референтните държави. Това са лекарства, които нямат алтернатива или, ако имат - тя е с по-висока стойност, заплащана с публични средства. Промените в наредбата трябва да доведат и до прецизиране на разпоредбите, касаещи определянето на референтната стойност на имунологични лекарствени продукти, съдържащи ваксини или токсини, или серуми. 

Министерският съвет прие също така Постановление за отменяне на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г.

С отменянето на наредбата подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията в Закона за медицинските изделия. Органът, който следва да издава посочената наредба, вече е министърът на здравеопазването, а не Министерският съвет.

Изричната отмяна на наредбата цели създаване на правна сигурност и недопускане на неяснота за субектите, които имат отношение към заплащането на медицински изделия с обществени средства. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във