Банкеръ Weekly

под лупа

Извадиха скелетите от гардероба на летището

Сметната палата се връща в аеропорта

S 250 c97078c7 24a3 4e89 9150 878234ed65fd

Служители от Сметната палата се връщат на "Летище София" за нова допълнителна едноседмична проверка, научи "БАНКЕРЪ". Макар че дългоочакваният доклад как се е управлявало държавното дружество между 1 януари 2013-а и 30 юни 2016-а вече е готов, вниманието на одиторите е било привлечено от някои съмнителни процедури и след този период.

Една от причините за удължаването на инспекцията е, че на 29 юли 2016-а е проведено извънредно заседание на съвета на директорите, на което е освободен председателят му Тихомир Иванов и на неговото място е избран Веселин Пейков, за да представлява аеропорта заедно и поотделно с тогавашния изпълнителен директор Христо Щерионов. Приета е и нова организационно-управленска структура и промяна в щатното разписание на длъжностите, довела до увеличаване на дирекции и отдели, съответно до по-голяма численост на ръководния състав и до нарастване на трудовите възнаграждения. Длъжностите са заети от свързани с членовете на съвета на директорите лица или от самите тях. Такъв е случаят с бившия вече председател Веселин Пейков, който е заел и длъжността директор на дирекция "Летищно осигуряване на полети". Друг член на борда (също вече освободен) - Ася Иванова, пък е била назначена за директор "Маркетинг, комуникации и реклами" в новообразуваната дирекция. 

Нещо повече, за времето от 29 юли 2016-а до 2 февруари 2017-а (когато управата на летището бе сменена от служебния кабинет) са взети много решения за възлагане на поръчки. При това голяма част от тях са минали

без предварително съгласуване

от транспортното министерство. Става въпрос за доставки и услуги от 30 хил. до  70 хил. лв. и за строителство от 50 хил. до 270 хил. лева. По наша информация те са на обща стойност над 1.3 млн. лв. (без ДДС), като някои от тях са заявени със съответните доклади от Веселин Пейков, в качеството му на директор на дирекция "Летищно осигуряване на полети", одобрени са от изпълнителния директор Христо  Щерионов и внесени от него за одобрение от борда, в който двама от членовете са именно Щерионов и Пейков. Така че ще е интересно да се види какви ще са новите констатации на одиторите. Както и дали заключенията ще се различават особено от тези в предварителния доклад?

Макар и далеч по-деликатно, документът потвърждава това, за което "БАНКЕРЪ" многократно е алармирал - че управлението на столичното летище куца и обществените поръчки миришат на гнило. От Сметната палата например са установили, че за проверявания период членовете на съвета на директорите не са представили на едноличния собственик на капитала - Министерството на транспорта, стратегия за развитие на дружеството, както и че

липсва бизнес програма

за целия срок на управление. Това нарушава правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие, а също и договорите за управление, които са подписали членовете на борда.  

Колкото до финансовото състояние на летището, одиторите потвърждават, че приходите му бележат значителен спад през разглеждания период, печалбата намалява през 2014-а на сравнима база без продажбата на материални активи (с 16 на сто спрямо 2013-а) и е с тенденция за нарастване през 2015-а (с 6 на сто спрямо 2014-а) и през първото полугодие на 2016-а. Независимо от спада на показателите за ликвидност до 2015-а компанията е в състояние, позволяващо й своевременно и в пълен обем да изпълни своите краткосрочни задължения за сметка на текущите си активи. Проблем се оказват задълженията спрямо собствения капитал, т.е. съществуващите дългове не са достатъчно обезпечени с имуществото на дружеството.

Проверяващите са констатирали и редица

нарушения на нормативните изисквания

при провежданите обществени поръчки. В обявения през 2013-а търг с предмет "Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия - чували", без той да се отличава с някаква специфика, странно защо е заложено изискване към участниците да имат изпълнени най-малко два подобни договора за доставка на обща стойност 650 хил. лв. без ДДС, като поне един да е на стойност 250 хил. лева. По този начин е дадено предимство за едни претенденти и необосновано е ограничена възможността на други лица да участват в процедурата, което е нарушение на Закона за обществените поръчки, смятат одиторите. 

При провеждането на други две поръчки, за които "БАНКЕРЪ" писа - за възстановяване на износена хоризонтална маркировка по пистата, пътеките за рулиране и кацане и перона, също е бил нарушен законът със съкращаване на сроковете за получаване на офертите.  

В обявлението за обществена поръчка с предмет "Доставка на антиобледенителен продукт (карбамид)", предназначен за обработка на пистата и другите асфалтобетонови покрития за срок от четири години, пък не са били изброени обстоятелства по Закона за обществените поръчки, които са пречка за участие в процедурата. Парадоксално, но в документацията за участие е записано, че кандидатите ще се отстраняват, когато са налице въпросните обстоятелства или не са представили декларация за липсата им. 

"Дефекти" от Сметната палата са открити и в друга процедура, известна на редовните ни читатели - за доставката на две високотехнологични снегопочистващи машини. Пред участниците е поставено условието да имат минимум пет доставки на снегорини в периода 2011-2013-а, което е солидно завишение в сравнение с обичайната практика, а също и минимум 3 млн. лв. оборот общо за последните три години от доставки на такава техника. "С изискването за изпълнени пет доставки необосновано се ограничава участието на лица в процедурата, които отговарят на другите поставени изисквания, включително и за специализиран оборот, но не са реализирали минимум пет доставки през посочения период и се дава предимство на други, в нарушение на ЗОП", е становището на одиторите.  

Проблеми са установени и при рамковото споразумение за тригодишна

доставка на ВиК и електроматериали

за поддръжка на сградния фонд и инфраструктурата на аеропорта. Според утвърдената методика един от определените показатели за оценка на офертите е "процент на повишение на единичните цени за всеки обособен вид материали", подробно описани в примерните спецификации. Този показател дава максимална тежест в комплексната оценка от 40 точки. Един от кандидатите - "Интеркомплект - Г" ЕООД, е предложил в офертата си 0% повишение на единичните цени за срока на действие на споразумението, от което е очевадно, че печели възложителят. Но вместо да получи предимство, фирмата е отстранена от участие с аргумента, че всички предложения трябвало да имат положителна стойност, тъй като при предложение "с нулева стойност" било невъзможно прилагането на методиката за оценка.

Одиторите са проверили и разходите на"Летище София" ЕАД за доставки на материали от "Сакса" ООД (гориво за отопление, автомобилен бензин 95Н, дизелово гориво, авиационен бензин 100 LL, авиационен керосин), "Калебо" ЕООД (изработка и доставка на униформено облекло), "Диана" ООД (автомобилни и специални гуми), "АБС Контакт" ЕООД (резервни части и консумативи, предназначени за поддръжка и ремонт на специална летищна техника), "Сканклийн" ЕООД (хигиенни материали, почистващи препарати, полиетиленови изделия – чували), "Летище София -  Сигурност" ДЗЗД (противопожарно облекло и лични предпазни средства) и "Бултекс" 99 ЕООД (работни обувки). 

"Предварителният контрол за законосъобразност преди извършване на разхода е осъществяван от счетоводител чрез подпис върху фактурата за проверил. Договорите са подписани само от изпълнителния директор за възложител. Не е спазено

изискването за двоен подпис

при подписване на контрактите, като те не съдържат име, длъжност и подпис на лицето, отговорно за счетоводните записвани", пише в доклада на Сметната палата. 

При извършените разходи за външни услуги също са установени съществени пропуски и нарушения на нормативната уредба и регламентирания вътрешен ред. На 12 февруари 2016-а за ремонт на рентгенов генератор за проверка на багаж на Терминал 2 на "Данлекс" ЕООД са платени 55 421 лв. само по доклад, при положение че е трябвало да бъде обявена обществена поръчка. По сходен начин са сключени и договорите с "Виваком" за доставка на фиксирани телефонни услуги, както и с "Мобилтел" и "Глобул" (сега вече "Теленор") за доставка на мобилни телефонни услуги. Без процедура по ЗОП пък е плащано на ЧЕЗ за доставената електроенергия и на "Софийска вода" за предоставянето на ВиК услуга. 

Експертите на Сметната палата имат забележки и към забавената капиталова програма на дружеството, както и към неясния ред за провеждане на промоции, маркетингови и други рекламни кампании. Те обръщат внимание, че признатите вземания от обявената в несъстоятелност КТБ са над 14.6 млн. евро, но все още не е извършена обезценката им. 

Тепърва одитният доклад ще влезе за разглеждане в парламента и дебатът около него определено ще е интересен. Още по-интересно ще е дали някой ще понесе отговорност за лошото управление на едно от най-големите държавни дружества. 

 

 


Магазинче тук, офисче там...

Много пропуски са констатирани при сключените договори за отдаване под наем на части от имоти на летището. Публична тайна е, че до тези обекти "външен" човек много трудно може да се дореди - солидните надценки и оборотът гарантират добри печалби за техните временни собственици. 

Одиторите на Сметната палата са установили, че при откриването на тръжните процедури е допуснато съществено несъответствие с изискванията на приложимата правна рамка. Така например със заповед № 499 от 16 август 2013-а на изпълнителния директор на "Летище София"  е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на "Магазин за продажба на бижута, часовници и аксесоари, с площ 50.6 кв. м" на Терминал 2, но без кандидатите да знаят кога точно да се явят и да наддават. Витиевато е записано, че това ще е денят, следващ 30-ия ден от публикуване на поканата.  

По същия начин се е процедирало и с отдаването под наем на офиси за рент а кар услуги, таксита, магазин за тютюневи изделия, чейнджбюра и други. Този подход е преустановен след юли 2015-а, но с това нарушенията съвсем не се изчерпват. 

В 38% от проверените договори за наем е включена клауза за удължаване на срока им в отклонение от нормативно установеното. При 19% от проверените контракти не са съставени протоколи за предаване на имотите на наемателите, а при 66 на сто е допуснато предвидените като обезпечения депозити да се учредяват при неспазване на договорения срок. По два от сключените договори за наем няма постъпили приходи за дружеството, тъй като не са реализирани своевременно заявените инвестиционни намерения от наемателите.


 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във