Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИЗТОЧНИ ФИНАНСИ ЗАЛАГА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С МЕСТНАТА ВЛАСТ

Източни финанси ООД има сравнително кратка история. Компанията е създадена през 1997 г., но в последно време зае солидни позиции на капиталовия ни пазар. Сферите й на дейност са от сключване на сделки на нашата и на чуждестранните фондови борси до управление на активи на пенсионни фондове, подготовка за емитиране на общински облигации и търговия с компенсаторни инструменти. През 1998 г. тя получи лиценз за инвестиционен посредник и има амбицията да кандидатства дори за първичен дилър на държавни ценни книжа. Управител на компанията е преподавателят по икономическа социология в Университета за национално и световно стопанство Димитър Димитров. За Източни финанси работи и екип от четирима главни асистенти от друго наше висше икономическо заведение - Стопанската академия в Свищов. Основният двигател на дейността на посредника обаче са брокерът Стефан Стефанов (също преподавател в Свищов) и финансовият анализатор Николай Маринов. Стефанов е завършил Финанси в крайдунавския град, а сега е и докторант по банково дело. Маринов се е дипломирал в УНСС по специалност Икономика и организация на труда и е работил през периода 1998-2000 г. в отдел Лицензиране и контрол на инвестиционните посредници в Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). Присъединява се към Източни финанси през октомври миналата година. Прави впечатление, че дружеството залага много на сътрудничеството си с местните власти. Той е финансов консултант на общината в Свищов. Освен това осъществи листването на фондовата борса на първата у нас емисия публични общински облигации на същия крайдунавски град. И до днес обаче с тях не е сключена нито една сделка. В момента посредникът подготвя още една емисия общински дългови книжа, но тя ще е частна (ще се предлага на ограничен кръг лица). Това се прави, за да се избегнат високите разходи по изготвянето на проспект и плащане на такси на ДКЦК и на фондовата борса. На този етап името на местната управа се пази в тайна. Знае се само, че книжата ще са с обща номинална стойност от 2 млн. лева. Източни финанси е единственият реален посредник по управлението на портфейла на Българско пенсионноосигурително дружество (БПОД). Засега той се състои основно от ДЦК, както и от деноминирани в щатски долари и в евро ЗУНК-ове. Съществена част от портфейла на пенсионния фонд е формирана и от частни облигационни емисии. През миналата седмица БПОД закупи чрез своя посредник ипотечни облигации на Първа инвестиционна банка с общ номинал от 500 хил. евро. Освен това за негова сметка са придобити и същият род книжа на Българо-американска кредитна банка (БАКБ). Българско пенсионноосигурително дружество има записани и корпоративни облигации на винпром ЛВК Търговище. Източни финанси осигури известно количество от книжата на БАКБ и за дружеството Армитех. Очаква се финансовата къща скоро да поеме и валутните операции на пенсионния фонд. През последните месеци посредникът игра активна роля при преразпределянето на капитала на фармацевтичния завод Софарма. Той осъществи първоначалната покупка на работническите акции на дружеството, след което ги пласира на крайни клиенти. Източни финанси има утвърдени позиции и на пазара на компенсаторни инструменти. Само за първите седем месеца на годината през тази компания са преминали номинали за 51.5 млн. лева. Друго занимание на посредника е подпомагането при кандидатстване за финансиране по програмата САПАРД на Европейския съюз. Служителите му работят по два проекта. Единият от тях е на стойност 3.5 млн. г. марки и е за покупка на машини за консервната промишленост. Въпреки че получи лиценз за търговия на международните пазари през октомври миналата година, Източни финанси започна реалната си международна дейност едва преди няколко месеца. Днес тя се ограничава само на американските борси, като посредник на компанията в САЩ е Лексит кепитъл (Lexit capital). Все още обаче Източни финанси търгува основно за собствена сметка и не предлага на своите клиенти възможности за сключване на продажби на късо* и маржин сделки**. Причината е, че Държавната комисия по ценните книжа още не е приела съответната наредба, регламентираща извършването на тези операции. Иначе дилърите на компанията могат да осъществяват поръчки на клиентите си до 23.30 часа българско време, т.е. - докато са отворени американските пазари. Главната цел на посредника е да поеме операциите на Българско пенсионноосигурително дружество в чужбина. Само че за да стане това, е необходимо да влезе в сила Наредбата за инвестициите на пенсионните фондове. Финансовата къща планира да създаде инвестиционен фонд за вложения на пари на чуждестранните борси.

*Продажбата на късо означава пласиране на ценни книжа, които не са собственост на продавача. За целта той взема акциите или облигациите назаем от инвестиционния си посредник или от специално създадена институция, срещу което дължи определена такса.

**При маржин сделката инвеститорът взема назаем пари от инвестиционния си посредник, за да си купи книжа, за които смята, че имат потенциал за растеж. И тук спекулантът дължи определена такса за предоставената му услуга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във