Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Издръжката на "Държавна петролна компания" ще ни струва 49.1 млн. лв. през 2021 г. 

За 2020 г. се предвиждат разходи за декември на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ в размер на 365 100 лв., в т.ч. разходи за показател персонал 87 300 лв. и издръжка 277 800 лв., в т.ч. материали, външни услуги, вода, горива и енергия, командировки в страната и други. Това четем в доклада на икономическия министър Лъчезар Борисов относно проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“. Документът вече е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации. 

Необходимите разходи за стартиране на дейността на държавното предприятие ще бъдат за сметка на преструктуриране на разходите по бюджета на Държавна агенция "Държавните резерви и военновременните запаси" и на Министерството на икономиката.

„Държавна петролна компания“ бе създадена с промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси със статут на държавно предприятие. 

Предметът му на дейност е  създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по ЗДРВЗ; създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, както и управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

Структурата, устройството и дейността на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, правомощията и задълженията на органите му за управление се определят с правилник, приет от Министерския съвет. 

В предлагания проект на Правилник се предвижда органите на управление на предприятието да са управителният съвет и изпълнителният директор. Предвидено е  Управителният съвет на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ да се състои от трима членове, в това число председател, изпълнителен директор и заместник-изпълнителен директор. Членовете на управителния съвет и изпълнителният директор на ДПДПК ще се назначават от министъра на икономиката по реда и при условията на Закона за публичните предприятия.

За 2021 г. се предвиждат разходи в размер на 49 170 300 лева. От тях 2 026 100лв. са по показател персонал, 537 800 лв. за разходи за издръжка на администрацията ( материали, вода, горива и енергия, външни услуги, командировки, наеми и др.), 11 970 800 лв. - задължителни разходи за издръжка на петролните бази ( застраховки на горивата и базите, охрана, издръжка, наеми на външни съхранители), 15 033 400 лв. за прираст на държавните резерви от нефт и нефтопродукти и запасите от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, 821 100 лв. еднократни капиталови разходи за обезпечаване на дейността на предприятието ( компютри, многофункционални устройства, сървъри, автомобили, програмни продукти, лицензи), и 18 781 100 лв. за завършване на стартиралият през предходни години основен ремонт на петролните бази.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във