Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЩЕ ОРГАНИЗИРА ВТОРИ ДОГОВОРЕН ФОНД

На свое заседание от 12 февруари 2008 г. Комисията за финансов надзор издаде разрешение на управляващото дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД да организира и управлява договорен фонд Юг Маркет Оптимум. Потвърден е и проспектът за публично предлагане на дяловете на договорния фонд, а емисията от дялове и фонда са вписани в публичния регистър.
Юг Маркет Оптимум е с умеренорисков профил, като 40% от портфейла ще е съставен от акции, а дълговите ценни книжа ще са половината. Активите на фонда ще се инвестират в акции на български публични дружества (до 50% ), в акции на чуждестранни публични компании (до 20%) и до 70% в банкови депозити и дългови ценни книжа.
Дружеството Юг Маркет Фонд Мениджмънт е със съучредител инвестиционният посредник Юг Маркет и получи разрешение от Комисията за финансов надзор да организира и управлява договорния фонд Юг Маркет Максимум през август 2006-а. Той е въведен за търговия от 9 ноември 2006 г., а номиналната стойност на един дял е един лев. Управляващото дружество инвестира средствата на фонда предимно в ликвидни български акции и в ликвидни акции, приети за търговия на чуждестранни регулирани пазари, в дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените, както и в инструменти с фиксирана доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във