Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Италианската "Аресгаз“ расте с покупката на конкурент

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на "Аресгаз“ ЕАД да осъществи концентрация посредством придобиване на едноличен пряк контрол върху "Атлас Ютилитис“ ЕАД. А по този начин купувачът ще получи непряк едноличен контрол и върху неговото дъщерно дружество "Примагаз“ АД, съобщиха от антимонополния регулатор. Едно от предварителните условия за осъществяване на сделката е получаването на разрешение на планираната концентрация от Комисия за защита на конкуренцията.

Участниците в покупко-продажбата са задължени да уведомят предварително комисията за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите обороти за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лева. Задължението за предварително уведомяване на КЗК е изпълнено.

Целта на планираната сделка е "Атлас Ютилитис“ ЕАД и контролираното от него дъщерно дружество "Примагаз“ АД да станат част от групата на "Аресгаз“ ЕАД. По този начин купувачът ще разшири газоразпределителната си мрежа, придобивайки право да извършва дейностите по „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Варна – за кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, съгласно издадените лицензии на "Примагаз“ АД. В резултат на концентрацията "Аресгаз“ ЕАД ще увеличи броя на потенциалните потребители, които могат да се присъединят към газоразпределителната мрежа, в съответствие с принципа на икономическата целесъобразност и при икономически обосновани разходи, оптимизиране на търговската дейност и подобряване качеството на обслужване на потребителите на природен газ.

Капиталът на "Аресгаз” ЕАД е в размер на 22 572 241 лв. и се притежава изцяло от "АчегазАпсАмга“ СпА, Италия. Газоразпределително дружество има лицензии за „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособени територии „Запад“, „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, „Мизия“ и община Бяла Слатина, община Хисаря, община Сопот. То развива дейности в газовия сектор от 1994 година. Към момента дружеството е едно от най-големите енергийни предприятия в България в сектор „Енергетика – Природен газ“.

Едноличен собственик на капитала на "АчегазАпсАмга“ СпА и косвено контролиращо "Аресгаз“ ЕАД е ХЕРА, С.п.А., публично акционерно дружество, учредено в Болоня, Италия. Акциите на Хера С.п.А се търгуват на Италианската фондова борса (Borsa Italiana S.p.A.) в Милано. 

"Аресгаз” ЕАД осъществява пряк едноличен контрол върху две предприятия с регистрация в страната - "Черноморска Газова Компания“ ЕООД и "Аресенерджи“ ЕООД. 

"Атлас Ютилитис“ ЕАД - Варна е холдингово дружество и мажоритарен акционер на "Примагаз“ АД, което пък е специализирано в строителство на тръбопроводни инсталации за собствени нужди на лицензионната територия, на която то осъществява дейност. 

Самото "Примагаз“ АД е газоразпределително дружество, което има лицензии за „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Варна – за кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово. 

 Капиталът на "Атлас Ютилитис“ ЕАД е изцяло притежаван от "Италтекна" С.П.А., акционерно дружество, регистрирано в Рим. 

Според анализа на КЗК не са налице пазари, върху които сделката ще окаже въздействие. Следователно, не се очаква и промяна в пазарното положение на участниците в сделката, нито настъпването на каквито и да било значими ефекти върху конкуренцията на пазари на територията на страната.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във