Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИСКАМ ДА СЕ СПРЕ НЕЛОЯЛНАТА КОНКУРЕНЦИЯ

Димитър Желязков, член на УС на ИДЕС, пред в. БАНКЕРЪГ-н Желязков, има ли напрежение между членовете на Института на дипломираните експерт-счетоводители?- Напрежението се създаде по две линии. Първата е нежеланието на някои членове на управителния съвет на Института да приемат принципа на ротация. Макар че така се практикува в цял свят. Както е известно, събранието, което проведохме в Пловдив на 17 април тази година, прие нов устав на ИДЕС, с който бе решено да се спазва този принцип. Ръководителите на Института обаче се забавиха с публикуването на новия устав, което предизвика опасения сред колегите, че текстът може да е претърпял последваща редакция. Най-накрая уставът беше публикуван и се видя, че той е такъв, какъвто е бил гласуван, и духовете се успокоиха. Но се оказа, че междувременно са събрани 86 подписа на одитори и отново се предлага промяна в устава, с която да се промени приетата мандатност. Тъй като за извънредно събрание са необходими подписите поне на една десета от членовете на Института, управителният съвет насрочи извънредно общо събрание на 2 септември, което ще обсъди отново въпроса за сменяемостта на органите за управление.На второ място, напрежение сред колегите предизвикаха изявленията на заместник-министъра на финансите Гати Ал Джебури по повод така наречените нарушения на одитори. Знаете, че имаше среща между него и управителния съвет на ИДЕС. Ние го поканихме да ни представи до 15 август всички документи, които доказват тези нарушения, за да бъдат разгледани в структурите на ИДЕС. Оттогава до ден днешен нищо не сме получили. Вероятно Дисциплинарната комисия на ИДЕС ще се обърне към г-н Ал Джебури с молба да ни представи тези материали.Ние имаме опасения, че тази атака срещу Института цели да подготви създаването на нова структура на мястото на ИДЕС. Повод за това ни дава и едно интервю на г-н Ал Джебури в Делова седмица. Такъв ход отговаря на интересите на фирмите от голямата четворка, които непрекъснато ни се дават за пример. Аз доста бих спорил по това, дали те са по-компетентни от българските одитори и дали защитават по-добре интересите на фиска. Вижте например отчета на Делойт и Туш ЕООД за 2000 г., публикуван в регионалната преса. От него излиза, че това дружество е напълно декапитализирано. Собственият му капитал е отрицателен - над 1 млн. лева. И това при положение, че дейността му е почти толкова печеливша, колкото и адвокатската.И други ваши колеги изразиха съмнения за създаването на паралелна структура на одиторите около голямата четворка. Това по повод на авторските права на Международните счетоводни стандарти ли е?- Те се срещат, обсъждат политиката си. За съжаление понякога и някои органи на изпълнителната власт създават условия за нелоялна конкуренция, фаворизирайки най-големите международни одиторски фирми. Смятаме, че това не съответства на свободната конкуренция като един от принципите на пазарната икономика. В момента Министерството на финансите в лицето на заместник-министъра явно демонстрира, че ако не се съобразим с неговите искания, Институтът може да бъде закрит и на негово място да се създаде нова структура. Всъщност това няма да е толкова просто, защото ИДЕС е международно призната организация. Ние сме членове на Международната федерация на счетоводителите (IFAC), на Организацията на одиторите от франкофонските държави (FIDEF), на Борда по международни счетоводни стандарти (IASB), на регионалната организация на институтите от Югоизточна Европа (SEEPAD). Доста нещо бе създадено за времето, откакто организацията съществува. Ние започнахме от две бюра преди десет години. Сега имаме два собствени офиса - те са придобити и със средства на членовете на Института. Имаме много богата сбирка от професионална литература - над 3000 тома, и смятаме да открием библиотека в новия офис на ул. Искър...Но г-н Ал Джебури смята, че одиторите трябва да носят отговорност за това, че предприятията крият данъци. Това е неразбиране на дейността на експерт-счетоводителите. Одитът е репрезентативна проверка - въз основа на извадка от документи, която трябва да покаже дали счетоводният отчет отразява вярно и честно финансовото състояние на предприятието.Съсловието понесе доста упреци и заради това, че балансите на фалиралите банки бяха заверени все от известни одитори. Имат ли основания тези критики?- Аз също съм заверявал балансите на банкови институции. Имах и неудоволствието да бъда одитор на две фалирали банки. Искам да заявя, че основните причини за фалита на кредитните институции бяха три. Първата е безразборното раздаване на банкови лицензи в началото на 90-те години. Втората причина е недостатъчно добрата дейност на управление Банков надзор. Ако те бяха чели одиторските доклади например, щяха доста по-рано да видят сигналите за злоупотреби в тези банки. Докладите за банките понякога достигат до 80 страници и са доста по-подробни и по-задълбочени, отколкото са одиторските доклади за предприятията. И в тях можеха да бъдат открити доста симптоми и съмнителни операции. В едната банка например всички служебни автомобили се водеха на физически лица и след фалита на банката си останаха тяхна собственост. Имаше раздадени огромни служебни аванси на шефовете на банката, останали неотчетени, което също беше отбелязано в доклада. В другата банка пък една значителна сума беше вложена на едногодишен депозит в чужда финансова институция, на което също обърнахме внимание в одиторския доклад. След като се видя, че банката върви към фалит, тази сума беше прибрана от лицето, което имаше спесимена да я представлява.Искам обаче да заявя, че през последните години беше постигнат сериозен напредък по отношение на банковия надзор под ръководството на доц. д-р Миланова.Чуват се и обвинения за нелоялна конкуренция между одиторите. Те от какво са предизвикани?- От подбиването на цените. Има минимални цени, които са определени от УС на ИДЕС. В момента минималната ставка на час е 20 лв. без ДДС. Броят на часовете, необходими за проверката на едно дружество, също се определя от Института и зависи от сумата на активите, от броя на заетите и от сумата на отчета за приходите и разходите. Тоест знае се колко най-малко може да струва една заверка. Но се оказва практически невъзможно да бъдат санкционирани одиторите, които предлагат нереални цени, тъй като Институтът не можеше да ги задължи да покажат офертите си.Това вече става възможно, след като от 1 януари тази година влезе в сила Законът за независимия финансов одит.Одиторският труд е квалифициран и той не може да бъде евтин. Друг е въпросът, че мнозина не разбират това и гледат на одита само като на източник на разходи. Между другото ние сме единствената професионална организация, чиито членове са задължени да се обучават по 40 часа всяка година.С какво е свързана вашата жалба срещу Делойт и Туш по отношение на одита на Кремиковци?- Не е само Кремиковци, те са три случая, но не бяха представени коректно в доклада на Дисциплинарната комисия на ИДЕС. Става дума за сериозни нарушения на Закона за счетоводството и на Търговския закон. В случая с Кремиковци в екипа беше привлечен американски одитор с мотива, че се прави международен одит. Само че чуждестранен експерт няма правоспособност да работи в България и е без значение по кои стандарти се извършва одитът. Другият случай е с предприятие, чийто одит е поверен на Делойт и Туш, без да има съответното решение на общото събрание на акционерите. При третия случай пък дружеството не е представило доклад за одита повече от две години след завършването на проверката, въпреки че е получило възнаграждението си. И най-накрая, когато комисията за контрол върху качеството на одиторската дейност към ИДЕС поиска да направи проверка на дейността на Делойт и Туш, те отговориха с факс, че не могат да допуснат това, тъй като противоречи на интересите на клиентите им.Вие сте един от противниците на въвеждането на Международните счетоводни стандарти за всички фирми. Защо?- Това беше не само мое мнение, но и на всички компетентни одитори. Дори в Европейския съюз тези стандарти ще бъдат въведени през 2005 г., и то само за дружествата, чиито акции се търгуват на борсата, и за консолидираните отчети на такива дружества. Международните счетоводни стандарти съдържат разпоредби, които са много далеч от нашата действителност и са практически неприложими в момента. Как ще се приложи например МСС 19 - Доходи на наети лица? Или пък стандартите, които третират финансовите инструменти, при положение че дори банките не работят с всички изброени в тях инструменти.Затова в бюджетната комисия на парламента, когато този въпрос се обсъждаше миналата година, управителният съвет на ИДЕС отстояваше мнението международните стандарти да не се прилагат за всички предприятия.Искам обаче да отбележа, че от три години една работна група ISAR към УНКТАД при ООН, на която съм член, представящ ИДЕС, разработва Международни счетоводни стандарти специално за малките и средните предприятия. Предстои те да бъдат утвърдени и да се предложи на Борда за международните счетоводни стандарти да ги приеме.Искате да кажете, че ако това стане до 2005 г., откогато международните стандарти ще бъдат задължителни в България, едноличните търговци ще бъдат зарадвани с облекчена процедура?- Да, тези стандарти предвиждат по-облекчено отчитане. Например според тях за малките предприятия няма да се прилага принципът на текущото начисляване, а касовият принцип. Те ще отчитат приходите и разходите си на база на паричните постъпления и плащания, което е по-близко до техния начин на работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във