Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Инвеститорите получават облекчения при изготвяне на устройствени планове

Инвеститорите ще получат облекчения при изготвяне на устройствени планове. Регионалният министър Петя Аврамова утвърди днес образец на заявление според който възложителите на инвестиционни намерения или упълномощени от тях лица вече могат да поискат с визата за проектиране от съответните експлоатационни дружества да им бъдат предоставени и изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Чрез образеца и приложенията към него могат да бъдат получени данни за присъединяване към ВиК, електрическа, газопреносна и газоразпределителна, както и топлопреносна мрежа.

Изходните данни ще могат да се използват при проектиране на водопроводни и канализационни отклонения за изграждане на нови или съществуващи обекти в имоти, които не са водоснабдени и присъединени към съществуващата мрежа, както и за промяна на параметрите на съществуващи. Заявителите ще трябва да уточнят за какви нужди ще ползват водата – питейно-битови, технологични или пожарни, както и прогнозни количества на доставяната и отвеждана вода от имота.

При искане на информация за присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа възложителите също ще трябва да уточнят дали обектите, за които ще е необходима електроенергията, са битови или не, както и вида на захранването, необходимата мощност и броя на бъдещите клиенти със самостоятелно измерване.

Чрез заявлението от газопреносните и газоразпределителни дружества може да бъде получена информация за изграждане на обекти към мрежата на небитови клиенти, за производство на газ от възобновяеми източници или за разширение, реконструкция и/или рехабилитация на присъединен обект, когато това води до промяна на условията по съществуващ договор, както и за изграждане на нов обект, нуждаещ се от доставка на природен газ.

Възложителите на инвестиционни проекти могат да получат изходни данни от топлоснабдителните дружества, необходими за проектиране и за присъединяване на клиенти, ползващи топлинна енергия за битови или небитови нужди, към топлопреносната мрежа за новоизграждащи се или съществуващи обекти. Заявителите ще трябва да предоставят данни за сградите и вида на инсталациите, отопляем обем, брой апартаменти, ако сградите са жилищни, очакван срок за изграждане на вътрешните инсталации за отопление, наличие на битово горещо водоснабдяване, климатизация, вентилация и други.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във