Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ХОЛДИНГИТЕ ЗАВИСИ И ОТ ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Стара планина холд АД, ТК Холд АД и Развитие - индустрия холдинг АД са компании, чиито акции са включени в изчисляването на широкия борсов индекс BG40. За отбелязване е, че в нито едно от тези дружества няма мажоритарен собственик. Друго, което предопределя интереса към тези холдинги освен техните резултати са и притежаваните от тях разнородни акционерни участия в предприятия от различни сфери на икономиката. Те имат съществено значение за намаляване на риска в инвестиционните портфейли на холдингите.

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД ИЗПЛАЩА ВСЯКА ГОДИНА ДИВИДЕНТ
Печалбата за първото тримесечие на Стара планина холд АД е почти два пъти по-ниска в сравнение със същия период на миналата година. Това показват данните от консолидирания отчет на дружеството, предоставен на БФБ-София. Положителният финансов резултат до края на март тази година е 588 хил. лв., докато през първото тримесечие на 2005 г. е бил 1.01 млн. лева. За първия отчетен период на тази година приходите на дружеството са 17.815 млн. лева. В структурата им най-голям дял имат нетните приходи от продажби, които са 17.365 млн. лева. Разходите на Стара планина холд АД достигат 17.024 млн. лв., като тези по икономически елементи са 16.805 млн. лева. Собственият му капитал е 30.293 млн. лв., а основният е 1.750 млн. лв., изцяло записан и внесен, разпределен в 1 750 000 акции всяка с номинал 1 лев. Съгласно книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, към края на миналата година дружеството има 30 391 акционери, от които 35 са юридически лица. Физически лица притежават 54.25% от капитала на компанията, а юридически лица - 45.75 на сто. Чуждестранните акционери, които са 13, притежават общо 23.58% от капитала. В Стара планина холд АД няма мажоритарен собственик. Сред големите акционери са Potbul investment Foundation с 22.17% от капитала и Гарант-5 ООД с 12.36 процента.
Стара планина холд АД е правоприемник на Централен приватизационен фонд АД, който е учреден през септември 1996 година. През 1997 г. е преименуван на Централен фонд-холд АД, а от 30 април 1999 г. дружеството носи сегашното си име. За изминалата 2005 г. на БФБ-София са изтъргувани 424 596 броя акции на Стара планина холд АД. Сключени са 6464 сделки с оборот 5 971 429 лева. Минималната цена за 1 акция през 2005 г. е била 7.25 лв., а максималната над два пъти по-висока - 16.45 лева. През седмицата от 12 до 16 юни тази година са изтъргувани 1700 акции на холдинга при средна цена от 17.29 лева. Стара планина холд АД не е от най-интензивно търгуваните компании. Но имайки предвид атрактивните дружества в портфейла му и сигурната дивидентна политика, логично е да се очаква запазване на интереса към неговите книжа.
Върху бъдещата дейност на групата влияние ще оказват държавните ангажименти на България по членството в Европейския съюз, доколкото хармонизирането на законодателството и стандартите с тези на ЕС ще повишават изискванията за допълнителна сертификация на продукцията, ще въведат по-строги екологични изисквания към производствените процеси, ще увеличат изискванията за подобряване условията на труд и трудовата безопасност. И през 2006 г. мениджмънтът на холдинга ще работи за подобряване на имущественото и финансовото състояние на дъщерните предприятия, за постигането на по-високи финансови резултати и съответно разпределяне на по-големи дивиденти спрямо предходните години. Инвестициите на Стара планина холд АД са само в България. Холдингът притежава мажоритарно участие в шест компании, както и дялове в още седем.
Политиката на дружеството е насочена към ежегодно реализиране на по-висока печалба и разпределяне на по-голям дивидент. Положителният финансов резултат за 2005 г. - 6.442 млн. лв., позволява и тази година част от печалбата да се разпредели, ако, разбира се, общото събрание на акционерите на дружеството реши така.

БРУТЕН ДИВИДЕНТ
2001 г. 0.13 лв.
2002 г. 0.13 лв.
2003 г. 0.14 лв.
2004 г. 0.14 лв.
2005 г. общо събрание на 21 юни

ПО-ГОЛЕМИ ДЯЛОВЕ СОБСТВЕНОСТ НА СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД
Хайдушки поляни ООД 100.00%
Славяна АД 88.64%
Фазан АД 74.72%
Хидравлични елементи и системи АД 73.73%
СПХ Транс ООД 65.00%
Елхим-Искра АД 51.40%
Форсан България ООД 50.00%
Българска роза АД 49.99%
М+С Хидравлик АД 30.91%
Пътстройинженеринг АД 26.88%
Птици и птичи продукти АД 24.20%

РАЗВИТИЕ - ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ АД ИНВЕСТИРА ПРЕДИМНО В ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ
Развитие - Индустрия холдинг АД отчете загуба за първото тримесечие на 2006 г. от 56 хил. лв., показа консолидираният отчет на дружеството. За същия период на миналата година загубата му е била 46 хил. лева. Собственият капитал на дружеството е 7.152 млн. лв., което е намаление със 175 хил. лв. от 7.326 млн. лв. (в сравнение с края на март 2005 година). Общо приходите му за тримесечието на тази година са 2.078 млн. лв. и те са почти изцяло от продажби (2.066 млн. лева). Общите разходи за периода са 2.109 млн. лв., като разходите по икономически елементи са с най-голям дял - 2.049 млн. лева.
Според отчета на дружеството през 2005 г. в структурата на холдинга не са настъпили съществени изменения. Развитие-Индустрия ХолдингАД има участие в 11 предприятия, като седем от тях са дъщерни, включително и 59% от публичното Интрансмаш-инженеринг АД. Служителите в цялата икономическа група са 660 души. Инвестициите му са в машиностроене и инженерингова дейност, в текстилна, трикотажна и козметична промишленост.
Политиката на ръководството на Развитие - Индустрия ХолдингАД е да реинвестира печалбата си под формата на кредити в дъщерните дружества. Тези средства след това се използват за подновяване на техниката и технологичния процес, което би могло да осигури капиталова печалба и доходи от дивиденти в дългосрочен план. Заради това Развитие - Индустрия ХолдингАД не предвижда приходи от дивиденти от дъщерните си дружества, а и самият холдинг не е разпределял дивиденти през последните пет години. Акционерният капитал на Развитие - Индустрия холдинг АД е 980 925 лв. и е разпределен в 980 925 броя акции с номинал 1 лев. Според информационната система Дакси няма едноличен собственик на капитала. Корпорация Развитие КДА притежава 21.80% от капитала, физически лица са собственици на 73%, а други юридически лица държат 4 процента.
Програмата на Развитие - Индустрия Холдинг АД е насочена към увеличаване дела на инвестициите в икономически жизнени предприятия с възможност за пазарна реализация. Важна част от дейността на ръководството е да оказва помощ на дъщерните дружества за повишаване на ефективността им чрез търсене на пазари, клиенти и доставчици. За холдинга е важен текстилният сектор. Затрудняващ фактор за дейността в тази сфера е свободният достъп на китайските стоки на западноевропейския пазар и ориентирането на големите търговски клиенти към страни, където работната ръка е изключително нископлатена, а едновременно с това разполагат с изходни суровини - такива например са Турция и Китай. Това изключително много стеснява пазара и обемите на продукцията, предлагана от предприятия в състава на холдинга. Плановете на мениджмънта са да продължи своята политика на консервативно и гъвкаво управление на финансовите активи. С това се цели осигуряване в бъдеще на добра възвръщаемост на собствения капитал и поддържане на икономическата и финансова независимост на групата.
Акциите на дружеството, изтъргувани през 2005 г. на БФБ-София са 46 251 бр. при среднопретеглена цена от 2.37 лв. за един брой. За седмицата от 12 до 16 юни обект на сделки на борсата са били общо 255 акции при средна цена от 2.22 лева.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ
Тони АД 60.26%
Модно облекло АД 52.99%
Интрансмаш-инженеринг АД 58.80%
Адара АД 57.95%
Буря АД 54.47%
Алена-Р АД 83.44%
Спорт АД 95.12%
Трико АД 44.49%
Адара 97 АД (в ликвидация) 41.77%
Буря 2001 АД (в ликвидация) 23.99%
Тони Инв АД (в ликвидация) 1.07%

ТК - ХОЛД АД ТЪРСИ ПЕРСПЕКТИВНИ НИШИ
Финансовият резултат на ТК - Холд за първото тримесечие на тази година е отрицателен - минус 17 хил. лв., в сравнение с печалба от 30 хил. лв. за същия период на 2005 година. Групата обаче е излязла на печалба с 481 хил. лв., при отчетена нетна загуба за цялата 2005 г. от 21 хил. лева. В консолидирания отчет на ТК-Холд АД към 31 март 2006 г. основният капитал е 4.270 млн. лв., а собственият - 21.244 млн. лева. Приходите от дейността му за периода са 7.445 млн. лв., като нетните приходи от продажби са с най-голям дял и достигат 6.876 млн. лв. спрямо 4.825 млн. лв. година по-рано. Общите разходи за дейността в първите месеци на годината са 6.952 млн. лв., а разходите по икономически елементи - 6.893 млн. лева.
ТК - Холд АД е основано като мениджърско-работнически приватизационен фонд Труд и Капитал АД през 1996 година. През 1998 г. беше взето решение за преструктуриране му в холдинг. С решение на общото събрание на акционерите от 6 юни 2002 г. наименованието на дружеството е променено на ТК - Холд АД.
Всички инвестиции на холдинга са в България, като ТК - Холд има пряко и косвено дялови участия в 28 компании от различни отрасли на българската икономика - машиностроене, текстил, дървообработване, строителни материали и други. Усилията на мениджмънта му сега са насочени към довършване на започнатите проекти и включване в направления, в които се очертават перспективни ниши. Предвижда се да продължи работата по преструктурирането - както на холдинга, така и на отделни негови предприятия. Ще се търси доразвиване на успеха в сектора на строителството, макар че вложенията в него вече са рискови и по-малко рентабилни, отколкото през последните две-три години. Укрепването на няколко от губещите предприятия чрез допълнителни инвестиции или чрез привличане на партньори е друга важна насока за развитие.

ПРИТЕЖАВАНИ ДЯЛОВЕ
от 40% до 70% над 70% до 90% над 90% до 100%
Модул АД 45.09% Агрокомб АД 79.03% ВИП Експерт ЕООД 100%
Кариери и вародобив АД 55.62% Беласица АД 73.88% ВИП Комерсиал ЕООД 100%
Атлас АД 61.78% Консорциум Кожи и изделия от кожи АД 84.15% ВИП Контрол ЕООД 100%
Кабиле ЛБ АД 48.84% ТК Дървообработване АД 90% Медия компакт ЕООД 100%
Модул 97 АД 50.37% Тунджа 73 ООД 90% Милк Комерсиал ЕООД 100%
Белпред АД 61.77% Изгрев АД 79.72% Труд и капитал трейдинг ЕООД 100%
ТК Тел ООД 50% Добруджанска мебел АД 82.32%
ППС АД 50.06% ТК Текс АД 80.78%
Бял бор АД 61.73% Балкания префабрикати ЕООД 90%
Рален текс АД 51%
Технотекс АД 56.28%
ППС ИМОТИ АД 56.64%
Труд и капитал лизинг ООД 70%

ДИВИДЕНТИ
2001 г. 0.08 лв.
2002 г. няма
2003 г. 0.09 лв.
2004 г. няма
2005 г. общо събрание на 27 юни

Facebook logo
Бъдете с нас и във